Humanisme i sammendrag

HUMANISME HAR FLERE BETYDNINGER

  • Humanistiske vitenskaper på universiteter og høgskoler setter studiet av mennesket som skapende vesen i sentrum.

  • Humanismen er en felles arv og et felles verdigrunnlag for samfunnet. Da vises det til en 2500 år gammel historie som begynner i antikken og strekker seg fram til i dag. Her settes enkeltmennesket i sentrum. Mennesket er uferdig fra fødselen av og må dannes av omgivelser og samfunn. Viktige humanistiske verdier er menneskeverd og likeverd, demokrati, frihet og integritet, solidaritet og kritisk tenkning.

  • Humanisme har også en plass i religioner og livssyn. Under går vi inn på kristen humanisme og livssynshumanisme.

KRISTEN HUMANISME

Kristen humanisme begrunner menneskeverdet i troen på at mennesket er skapt i Guds bilde og i troen på at Gud har blitt menneske. Den kjennetegnes av en åpenhet for kunst og kultur og kritisk tenkning og en vektlegging av menneskets frihet. I moderne tid har kristne humanister blant annet kjempet for kvinners vei til prestetjeneste og mot kristen fundamentalisme.

LIVSSYNSHUMANISMEN

Livssynshumanismen har røtter i en religionskritisk fritenkertradisjon. I dag er dette en humanisme uten religion som internasjonalt er organisert i IHEU (International Humanist and Ethical Union) og i Norge er representert ved Human-Etisk Forbund. Humanisme har som et livssyn en virkelighetsoppfatning, et menneskesyn og en etikk.

  • Menneskesynet er preget av troen på at menneskeverdet er universelt, at hvert enkelt menneske er dyrebart, at mennesket er utstyrt med en fornuft og i frihet kan ta selvstendige valg.

  • Virkelighetsoppfatningen baserer seg på fornuft og erfaring. Det har vært vanlig å henvise til den kunnskap naturvitenskapen gir av verden.

  • Etikken vektlegger enkeltmenneskets frihet og evne til å ta ansvar for seg selv og for andre. Gjensidighetsprinsippet er en grunnorm: Ved hjelp av empati kan mennesket leve seg inn i det andre mennesker trenger og handle ut fra det.

  • Seremoniene i Human-Etisk Forbund markerer fødsel, ungdomstid, vigsel og død.

  • Utbredelse: I Norge har Human-Etisk Forbund mer enn 80 000 medlemmer og er representert i alle fylker. Internasjonalt er det vanskelig å anslå hvor stor bevegelsen er. IHEU opererer ikke med individuelle medlemstall, det er foreninger og organisasjoner som er medlemmer. Mange steder er oppslutningen begrenset. Human-Etisk Forbund er større enn noe annet forbund, også i absolutte tall. Dette er i stor grad en vestlig bevegelse, men den har støtte også andre steder, som i India.

Cappelen Damm