Islam i sammendrag


Religionsstatistikk og religionsgeografi

•I overkant av 1,5 milliard muslimer på verdensbasis.

•Islam har sitt utspring i Midtøsten, men i dag lever det flest muslimer i Pakistan, Bangladesh, Malaysia, India, Indonesia og de sentralasiatiske republikkene.

•Det lever 20–25 millioner muslimer i Vest-Europa (statistikken er usikker på dette).

•I Norge bor det mer enn 100 000 muslimer som er registrert i et muslimsk trossamfunn.Retninger

•Sunniislam – 85–90 prosent av verdens muslimer. Sunnimuslimer regner de fire første kalifene (Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali) som «rettledede kalifer». Profetens sunna – sedvane – ligger til grunn for hvordan sunnimuslimer tolker og etterlever islam. Det finnes fire lovskoler innenfor det sunniislamske rettssystemet.

•Shiaislam – 10–15 prosent av verdens muslimer. Shiamuslimer godtar bare Ali og hans etterkommere som rette ledere (imamer) for islam. Blir også kalt sorgens og martyrenes religion. Mest utbredt i Iran og Irak.

•Sufisme – islamsk mystikk. Vektlegger direkte erfaring av Gud gjennom blant annet bønn, sang og dans.


Organisering

•Det religiøse fellesskapet er knyttet til moskeen, muslimenes bønne- og forsamlingssted. Bønnen blir ledet av en imam (bønneleder).

•Koranskolen for barn holder til i moskeen.Hellige skrifter

•Koranen: Det helligste skriftet og regnes som en ordrett åpenbaring fra Gud. Er skrevet på arabisk og har 114 kapitler (surer).

•Hadith: tradisjon. Består av korte fortellinger om Muhammad og hans følgesvenner, om hva de gjorde og sa. Det finnes egne Hadith-samlinger innenfor shiaislam.


Kultiske elementer

•Muslimene har flere kultiske rom. Moskeen (spesielt under fredagsbønnen) og hjemmet (under de daglige bønnene) er to slike rom. Et bønneteppe kan også være et kultisk rom.

•Sentrale riter er de fem daglige bønnene, fredagsbønnen, ramadan – fastemåneden med den avsluttende festen id al-fitr og offerfesten id al-adha.

•Muslimenes helligste sted er Mekka med Kaba som islams geografiske sentrum. Medina og Jerusalem er også viktige hellige steder.


Materielle og estetiske uttrykk

Moskeen er islams hellige hus. Figurativ kunst er ikke en del av utsmykkingen i moskeene på grunn av bildeforbudet i islam. Moskeen inneholder estetiske uttrykk knyttet til kalligrafi, ornamentikk, arabesker og
bønnetepper. Utenfor moskeene har det utviklet seg en bildekunst som har figurative elementer, blant annet i form av bokillustrasjoner kalt miniatyrer.


Virkelighetsoppfatning, menneskesyn og etikk

•Gudsoppfatning: Gud er én og opphøyd over alt det andre som er skapt. Gud oppfattes både som skaper og dommer. Gud er også barmhjertig og allestedsnærværende. Han er den som tilgir, og den som står menneskene nærmest. Gud har åpenbart seg gjennom Koranen.

•Menneskesyn: Mennesket er skapt av Gud til å være hans forvalter på jorda. Mennesket er den ypperste av alle Guds skapninger, noe som begrunner alle menneskers verd. Mennesket framstår med en fri vilje til å velge det som er godt eller det som er ondt. På dommedag er mennesket ansvarlig for sine valg.

•Etikk: Fordi Gud har skapt alle mennesker og hele skaperverket, går mennesket mot Guds vilje hvis det skader andre eller ødelegger naturen. Sentrale verdier er rettferdighet, sjenerøsitet, ærlighet og omsorg for andre. I islamsk rettstradisjon knyttes etikken til sharia, som egentlig betyr veien som fører til frelse.

 

Cappelen Damm