ET ÅR MED RELIGION OG ETIKK

02.06.2022

Hva sitter igjen?

Havskilpadde. Foto: Archie Carlson, unsplash.com.I år som i fjor og i forfjor er muntlig eksamen avlyst på grunn av koronapandemien. Likevel skal vurderingsgrunnlag komme på plass, og noen steder vil kanskje de aller siste timene dreie seg om dette. Men skolefag er jo mer enn standpunktkarakter. Nedenfor er forslag til noen oppgaver som handler om hva som sitter igjen etter et år med religion og etikk, også etter at standpunkt er satt. Oppgavene kan diskuteres i grupper, men kan også bearbeides individuelt og i plenum.

1) Faget religion og etikk består av både religionskunnskap, livssynskunnskap (og da særlig livssynshumanisme og humanisme), filosofi og etikk. En del av lærestoffet blir også tatt opp i faget RLE/KRLE i grunnskolen. Men trolig har dere arbeidet med lærestoffet på andre måter på videregående, og også blitt kjent med nye ting og fått nye perspektiver. Diskuter hva som er det viktigste dere har lært i løpet av året knyttet til de ulike delene faget består av.

2) I læreplanens beskrivelse av formålet med religion og etikk-faget heter det blant annet:

«Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Gjensidig toleranse på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.»

Hva er det med faget religion og etikk som kan gjøre det mulig å utvikle «gjensidig toleranse på tvers av ulikheter i religion og livssyn»? Samtal om i hvilken grad klassens arbeid med faget religion og etikk har bidratt til dette.

3) I læreplanen heter det også: «Som holdningsdannende fag skal religion og etikk også gi rom for refleksjon over egen identitet og egne livsvalg. Opplæringen i faget skal bidra til å stimulere hver enkelt elev i arbeidet med livstolknings- og holdningsspørsmål.»

Samtal om dette målet. Hva er det dere har gjort dette skoleåret som i størst grad har bidratt til å oppfylle det? Er det eksempler på at dere gjennom arbeidet med faget har sett verden eller dere selv på en ny måte? Bør dette være en del av skolens oppgave? Diskuter.

4) Dere er nå ferdige med et 13-årig skoleløp, mens læreren deres kanskje skal fortsette med faget religion og etikk også til neste år, da med en ny læreplan. Har dere noen innspill knyttet til noe dere savner? Hva vil dere først og fremst ønske at hen viderefører fra undervisningen i år? 

Cappelen Damm