HVA OG HVEM BLIR SYNLIG?

25.11.2021

Bahá’í skoleutvalg etterlyser omtale

Hentet fra bahai.no, nettstedet til Bahá’í-samfunnet i Norge.Bakgrunnen for denne nyhetssaken er en brevveksling mellom Bahá’í skoleutvalg og forfatterne av læreverket I samme verden. Temaet som tas opp her, fortjener oppmerksomhet og peker på et viktig tema i faget religion og etikk: Hva og hvem blir synlig i faget?

I juni 2021 sendte Bahá’í skoleutvalg et brev til forfatterne der en omtale av bahá’í-troen ble etterlyst i læreboka I samme verden. I august svarte forfatterne på brevet. Begge brevene er gjengitt nedenfor. I tillegg til å begrunne valg og prioriteringer ba også forfatterne om å få lov til å offentliggjøre brevvekslingen og bruke den som undervisningsmateriale. Senere har skoleutvalget gitt tillatelse til dette, og derfor er det vi nå gjør dette til en nyhetssak, annerledes enn de andre sakene vi gir oppmerksomhet her. For vi har ikke hentet den fra nyhetsbildet, men fra vår kontakt med en gruppe i samfunnet som er særlig interessert i hva som får plass og ikke får plass i lærebøker i religion og etikk. I denne utvekslingen blir også vi synlige som forfattere. Nedenfor er forfatterne omtalt i tredjeperson, men det er altså ingen tvil om at det er vi som har utformet oppgavene.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

Les brevet fra Bahá’í skoleutvalg og forfatternes svar på dette brevet.

Brevet fra Bahá’í skoleutvalg viser til læreplanen i religion og etikk som gjøres gjeldende fra høsten 2022 (se lenke under) mens læreverket er skrevet for den læreplanen som fortsatt gjelder (se bakerst i læreboka, på s. 358-359).

1 Bahá’í skoleutvalg etterlyser omtale av bahá’í-troen i læreboka I samme verden.

a) Hva er de viktigste argumentene de legger fram for å inkludere bahá’í? Med andre ord, hvorfor bør en lærebok i faget religion og etikk ha med denne religionen?

b) Hvordan blir det tydelig at brevet er skrevet fra et ståsted innenfor bahá’í-troen?

2 a) Hva er det forfatterne av I samme verden legger vekt på når de skal begrunne hvorfor bahá’í-troen nesten ikke er omtalt i læreverket?

b) Hvorfor mener forfatterne at Bahá’í skoleutvalg likevel har en god sak?

3 Tenk at dere skal komme med innspill til forfattere som skriver på et læreverk i religion og etikk. Hvordan kan den utfordringen som Bahá’í skoleutvalg her reiser og forfatterne svarer på, best løses? Samtal om spørsmålet og bli enige om et svar. 

4 I den gjeldende læreplanen står det ikke noe om hvilken religion elevene skal arbeide med ved siden av kristendom og islam, det står bare «en valgfri religion». Hvordan håndterer dere dette valget i klassen? Pek på noen gode grunner til at elever også bør få arbeide med religioner som ikke er omtalt i læreverket.

5) Du kan lese mer om Bahá’í-troen på nettstedet til Bahá’í-samfunnet i Norge, se lenke under. Framstillingen gir et innenfraperspektiv på denne religionen. Hvordan blir dette synlig på nettstedet?

I et større perspektiv berører denne saken spørsmålet om hva og hvem som får plass i skolefaget religion og etikk, enten det arbeides med etablerte religioner og livssyn eller andre ståsteder utenfor etablert religion. Dette er et viktig spørsmål til både læreverket og undervisningen som dere gjerne kan diskutere gjennom skoleåret.

 

 

BREV DATERT 16. JUNI FRA BAHÁ’Í SKOLEUTVALG TIL FORFATTERNE AV I SAMME VERDEN

Bahá’í skoleutvalg

v/ Bjørn Hubendick

bjorn.hubendick@vikenfiber.no

Mob: 986 38 202

 

Ole Andreas Kvamme                                                                                             Oslo, 16.06.2021

Eva Mila Lindhardt

Agnethe Steineger

 

Dere har sammen skrevet læreboken «I samme verden». Boken har mye god informasjon og brukes en god del. Boken tar ikke opp Bahá’í-religionen i det hele tatt. Det synes vi er en mangel som dere burde gjøre noe med av flere grunner.

Hva er kriteriene for å bli presentert?

Hvis man ser på antall Bahá’íer, er det ikke så stort, men det samme kan sies om jødedommen. Hvis man ser på utbredelse, er Bahá’í-troen den nest mest utbredde etter kristendommen. Hvis man ser på budskapets universalitet, har troen det mest universelle budskapet av alle, med appell til folk av alle nasjonaliteter, raser, klasser og etniske grupper. Jødedommen, derimot, er en nasjonalreligion for jøder og er heller ikke misjonerende. Hinduismen er på grensen mellom en nasjonalreligion for India og et misjonerende læresystem avhengig av hva man legger vekt på.

Utdanningsdirektoratet har løst det i den nye læreplanen gjennom å snakke om «østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner». Vi synes at Bahá’í-troen er utbredd nok, universell nok og har et budskap som gir gode innspill til mange av læreplanens mål, til å bli tatt med.

Ny læreplan

Læreplanen er lite konkret og omtaler kun kristendom, islam og samisk religion. Resten av religionene inngår i sekkebetegnelsen «østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner». Planen har 14 konkrete kompetansemål. Bahá’í-troen kan være en del av samtlige kompetansemål, men er særlig relevant for noen av disse:

Mål 1 – ’presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam.’

Her kan troen presenteres. Ikke minst finnes her interessante perspektiver for sammenligning. Læren om at Gud er én og derfor kilden til alle åpenbaringsreligioner (verdensreligionene) innebærer at en ‘konkurranse’ mellom den (for ikke å si ‘monopolisering’) blir meningsløs. Man mener derimot at det som skiller religionene er samfunnsrelaterte læresetninger som er myntet på en spesiell tids og kulturs behov, og derfor ikke er ment å ha evig gyldighet. Men moralske læresetninger og en dypere åndelig forståelse er i utgangspunktet mer like.

Mål 12 – ‘ta anDres perspekiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål.’

Vi ser på rådslagning og dialog som helt sentrale elementer på vei mot et fredeligere samfunn. Troens grunnlegger Bahá’u’lláh fremholder at der to personer strides om en sak gjør begge feil.

Man legger således bevisst an et forenende og inkluderende perspektiv, egnet til å dempe motsetninger og konflikter, for å komme stadig nærmere felles oppfatning av helheten.

Andre grunnerer til å inkludere Bahá’í i pensum:

Elevinteresse og medvirkning

Vår erfaring er at mange elever synes det er interessant å høre om Bahá’í-troen av to grunner. Den første er at det er noe nytt. Elevene har allerede hatt mye om de tradisjonelle religionene, og det er mer spennende å lære om noe nytt.

Den andre grunnen er at Bahá’í er en annerledes religion, som prøver å finne rasjonelle løsninger på både konflikter mellom religioner og verdens store samfunnsproblem. Med sin betoning av verdensborgerskap, noe som er rasjonelt og åndelig forankret på samme tid, åpner Bahá’í-læren for samtale om toleranse, historisk forståelse og fremtidstro.

Dybdelæring

Det å gjøre en selvstendig studie av Bahá’í-troen er en fin anledning til dybdelæring i nytt terreng. At religion kan være ‘moderne’, at religion kan komplementere eller på ny gå hånd i hånd med vitenskapen, og at religion kan bygge broer til fred der den lenge har ført til splid – alt dette bør vekke interesse og utfordre til kritisk tenkning.

På vår nettside for skolen: www.bahai.no/skoler har vi en mer inngående diskusjon om læreplanen i forhold til Bahá’í-troen. Her har vi kun presentert noen få momenter.

Vi har også utarbeidet et hefte om troen for skolebruk som heter «BAHÁ’Í-TROEN – en innføring i Bahá’í-religionen for elever og lærere», som vi vedlegger her.

Det er en ny læreplan nå, så uansett må dere vel se litt på læreboken, og det kan jo være en passende anledning å inkludere noe om Bahá’í-troen. Vi står gjerne til tjeneste med informasjon hvis det trenges.

Med vennlig hilsen

Bahá’í skoleutvalg

 

Bjørn Hubendick

Sekretær

 

 

BREV DATERT 12. AUGUST FRA FORFATTERNE AV I SAMME VERDEN TIL BAHÁ’Í SKOLEUTVALG

Ole Andreas Kvamme

Eva Mila Lindhardt

Agnethe E. Steineger

 

 

Bahá’í skoleutvalg                                                                                           Oslo, 12. august 2021

v/ Bjørn Hubendick

 

 

Svar på etterlysning av bahá’í i læreverket I samme verden

Takk for brev datert 16. juni i år og den vedlagte innføringen i bahá’í-troen for elever og lærere. I brevet konstaterer dere at det er en mangel at bahá’í-religionen ikke er vektlagt i læreboka. Det er det ikke vanskelig å være enig med dere i. Bahá’í er nevnt i oversikten over medlemmer av tros- og livssynssamfunn i Norge på s. 322: 1. januar 2017 var det 1 146 registrerte medlemmer av denne religionen i Norge, blir det opplyst der. Men det er lett å konstatere at bahá’í ikke er vektlagt i framstillingen, verken i læreboka eller på nettstedet som er utarbeidet som en del av læreverket.

I brevet viser dere til den nye læreplanen i religion og etikk (LK20) som gjøres gjeldende fra høsten 2022 og mål som er omtalt der som kan knyttes til bahá’í. Læreverket dere omtaler er skrevet ut fra den gjeldende læreplanen (LK06), og her er de enkelte religionene vektlagt på en mer omfangsrik måte. Alle elever skal lære om kristendom, islam og en tredje valgfri religion, og det er en rekke mål knyttet til hver av disse religionene. Læreboka I samme verden presenterer flere religioner enn de andre to lærebøkene som er utgitt i tilknytning til dette skolefaget – i tillegg til kristendom og islam, også jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. I tillegg har vi presentert sikhisme på læreverkets nettsted. Ut fra denne læreplanen ville det vært mulig å presentere enda flere religioner på tilsvarende måte, men å utvikle slike kapitler tar tid og krever ressurser og, ut fra den måten dette læreverket er skrevet på, må grensen settes et sted. Med presentasjonen av sikhisme har vi allerede utvidet antallet religioner som det har vært vanlig å presentere i dette skolefaget. En slik prioritering handler også om hva slags kunnskap man kan forvente at lærerne i faget skal inneha. Samtidig reiser brevet deres grunnleggende spørsmål om hvilket kunnskapssyn som her legges til grunn og hva som er handlingsrommet i utviklingen av læreverk.

I brevet tar dere uansett opp et viktig spørsmål, nemlig kriterier for å bli presentert i et læreverk. Dette kan man forstå på ulike måter, men i faget religion og etikk og i dette læreverket er det en ambisjon å forankre framstillingen i religions- og livssynsmangfoldet – derav tittelen I samme verden. Elevene skal i arbeidet med faget bli kjent med mangfoldet og lære å leve i det. Vi har opplagt fått fram et mangfold, men dere viser også at vi ikke har lyktes godt nok med denne ambisjonen. Ikke minst blir elever med bakgrunn i bahá’í-troen eller en nysgjerrighet for denne religionen ikke møtt i dette læreverket. Og for dem som knapt har hørt om bahá’í, forblir dette ei dør som her ikke blir åpnet opp.

Som dere antyder, utarbeides det på Cappelen Damm et nytt læreverk i religion og etikk på grunnlag av den reviderte læreplanen. Dette arbeidet er vi ikke involvert i, men vi har videresendt brevet og utfordringen deres til læreverkets redaktør Hege Simensen Hermo.

Innenfor rammene av det gjeldende læreverket ønsker vi likevel å bruke denne henvendelsen til å belyse en hovedutfordring for faget religion og etikk, nemlig spørsmålet om representativitet. Kunne vi fått tillatelse til å publisere brevet fra dere og dette svaret til dere på læreverkets nettsted som et utgangspunkt for oppgaver som tar opp spørsmålet om hva og hvem som får plass i skolens undervisning i religion og etikk? Da vil vi også vise at det for klasser og lærere som er åpne for det, er mulig å velge bahá’í-religionen som en tredje religion innenfor gjeldende læreplan. Vi vil her også lenke oppgavene opp til aktuelle ressurser. Dette vil også synliggjøre bahá’í-troen som en del av religions- og livssynsmangfoldet.

Vi håper dere er åpne for dette, og hvis dere tillater det, ønsker vi gjerne også å kunne bruke denne korrespondansen som en kilde i undervisning og forskning innenfor religion og etikk-/KRLE-faget i skolen.

 

Vennlig hilsen

 

 

Eva Mila Lindhardt           Agnethe E. Steineger      Ole Andreas Kvamme   

Forfattere av læreverket I samme verden

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm