INNSETTELSEN AV PRESIDENT BIDEN

22.01.2021

Religionens rolle

Innsettelsen av Joe Biden som USAs president 20. januar 2021. Skjermbilde fra nrk.noUSA er et land uten statskirke og med religionsfrihet. Kristendommen er majoritetsreligion med en befolkning knyttet til en rekke ulike kirkesamfunn, men der alle verdensreligioner er representert og en betydelig minoritet er uten religiøs tilhørighet (se lenke under til oversikt over det religiøse landskapet). Innsettelsen av ny president er i dette landet en begivenhet som rommer mange religiøse uttrykk. Innsettelsen av Joe Biden 20. januar var ikke noe unntak.

Selve seremonien varte i en drøy time (fra 1:20:09 til 2:30:21 i det offisielle opptaket, se lenke nederst) med taler, sanger, bønn og velsignelse.

Det tydeligste religiøse uttrykket er kanskje bruken av Bibelen under innsettelsen. Når presidenten avlegger presidenteden, løfter han høyre hånd opp og legger venstre hånd på Bibelen. Dette er det tradisjon for, men ble ikke gjort i 1901 da Theodore Roosevelt ble innsatt. Han måtte avlegge eden i all hast etter at president William McKinley hadde blitt skutt i Buffalo, og det var ingen bibel i hjemmet der edsavleggelsen fant sted. I den amerikanske grunnloven sies det ikke at en slik ed må avlegges ved bruk av Bibelen.

Joe Biden er den andre presidenten i USAs historie med katolsk bakgrunn (John F. Kennedy var den første), og han kjenner selv begge prestene  som deltok i seremonien på onsdag (Pater O´Donoven III fra den katolske kirke og pastor Beamon fra African Methodist Episcopal Church, AME ble etablert på slutten av 1700-tallet av afroamerikanske metodister som forlot en metodistmenighet i protest mot rasediskriminering (se lenke nederst)).

Les om religionens funksjoner på s. 20-23 i læreboka.

 

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET

1) I læreboka pekes det på at religion kan ha ulike funksjoner både for enkeltmenneske, fellesskap og samfunn. Hvilke funksjoner kan religiøse elementer og referanser ha i en presidentinnsettelse? Diskuter spørsmålet.

2) Nedenfor har vi hentet fram noen deler av innsettelsesseremonien som enten er religiøse uttrykk i seg selv eller der religiøse uttrykk inngår. (Enda flere kunne vært tatt med – listen kan altså gjerne suppleres! Ellers er religiøse referanser minst oppe i dagen i poeten Amanda Gormans dikt, og det er i seg selv interessant.) Det er mulig som klasse å velge en av de utvalgte delene og arbeide med den, eller fordele de ulike delene på grupper i klassen som kan presentere arbeidet for hverandre.

Oppgaver til hver del:

a Hør igjennom talen/bønnen/velsignelsen/diktet/sangen.

b Hva slags funksjon har denne delen i presidentinnsettelsen som helhet?

c Hva tenker du er hovedbudskapet?

d På hvilke måter bygger religiøse uttrykk opp om hovedbudskapet?

e Hva tenker du er betydningen av hvem det er som framfører eller leder denne delen av seremonien?

f Religion er et fenomen som kan være samlende og splittende, det kan både ha en samfunnsbevarende og en samfunnskritisk funksjon. Hva bidrar det religiøse uttrykket til i dette tilfellet? (Forsøk å ta perspektivet til amerikanere med ulik religiøs og livssynsmessig bakgrunn. Knytt også an til splittelsen i det amerikanske folket som har fått mye oppmerksomhet i presidentvalgkampen mellom Joe Biden og Donald Trump).

 - Leo Jeremiah O´Donoven III: Bønn (1:30:40 – 1:34:27)

- Joe Biden: Innsettelsestale (1:52:08 – 2:13:35) (se lenke til tekstversjon nedenfor)

- Garth Brooks: Amazing Grace (2:14:23 – 2:17:44, her er konferansierens kommentar etter sangen også tatt med)

- Amanda Gorman: The hill we climb (2:18:54 – 2:24:32)

- Pastor Silvester S. Beamon: Velsignelse (2:25:36 – 2:30:21)

3) Joe Biden brukte familiebibelen da han skulle avlegge presidenteden. Hva slags inntrykk skaper det?

4) Bernie Sanders er den demokratiske presidentkandidaten som lengst utfordret Joe Biden da det demokratiske partiet skulle samle seg om en kandidat. Han er selv sekulær jøde (se filmklipp under der Sanders forteller om betydningen av sin jødiske bakgrunn.) Er det sannsynlig at religiøs og livssynsmessig tilhørighet har betydning for muligheten til å bli president i USA? Diskuter spørsmålet.

5) Hva forteller denne seremonien om forholdet mellom religion og samfunn i dagens USA? Sammenlign med situasjonen i Norge.

 

Nettressurser

Cappelen Damm