UFRIVILLIG SEX

21.08.2020

1 av 4 oppgir å ha hatt det

Fotograf: Dayne Topkin, unsplash.comI en spørreundersøkelse Norstat  har gjennomført på vegne av NRK, svarer 1 av 4 nordmenn i tjueårene at de har hatt ufrivillig sex. 500 unge voksne deltok i undersøkelsen. Det konkrete spørsmålet som ble stilt, var: «Har du hatt sex uten å ønske det? Med det mener vi, har noen tråkket over grensene dine i en seksuell situasjon?» Det er store kjønnsforskjeller. 42 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene som deltok, har hatt uønsket sex. De som svarte bekreftende, ble bedt om å fortelle mer om sine opplevelser, og de fleste beskriver da ulike grader av press, eller at de var beruset eller sov.

Spørreundersøkelsen inngår i dokumentaren «Innafor: Sex eller overgrep». Her forsøker programlederen Gisle A. Gjevestad Agledahl å finne ut hvorfor seksuelle grenser blir overskredet og intervjuer både mennesker som har opplevd ufrivillig sex eller selv har tråkket over andres grenser. Et viktig spørsmål er hvorfor dette ser ut til å være så vanlig i dagens Norge.

I reportasjeteksten som er lagt ut på NRK sine nettsider, er spørreundersøkelsen og dokumentaren oppsummert. Hele programmet er også lagt ut på nett.

Oppgavene under gir hjelp til å bearbeide dette stoffet. Les om seksualitet på s. 311-312 i læreboka og les NRK-artikkelen basert på dokumentaren (se lenke under). Det går an å se deler av eller hele dokumentaren (lagt ut sammen med NRK-artikkelen), for eksempel de første åtte minuttene fram til Gisle besøker Elsa (00:00-08:37). Oppgave 6 som handler om etiske modeller, er knyttet til s. 290-296 i læreboka.

En del av samtalen om seksualitet handler om at det i dag er store variasjoner i holdninger og praksiser både innenfor og mellom grupper, som blant annet kan ha sammenheng med religiøs og kulturell bakgrunn, kjønn og seksuell orientering. Det er derfor ikke grunn til å ta for gitt at andre har helt de samme normene som en selv.

I arbeidet med dette temaet er det mulig å få tanker om negative opplevelser en selv har hatt. Da kan det være viktig å snakke med folk du stoler på, venner eller familie. På skolen kan kontaktlærer, rådgiver, helsesøster eller skolepsykolog være en hjelp. Se også lenken nederst på siden til nettstedet «Din utvei».  

 

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET

1) Hva er egentlig seksualitet? Hvorfor er seksuelle erfaringer noe som både kan være livsbekreftende og ødeleggende?

2) Samtal om mulige grunner til at ufrivillig sex ser ut til å være et såpass vanlig fenomen i Norge i dag. Hvordan vil dere forklare kjønnsforskjellene som her vise seg?

3) Hvorfor opplever mange det som vanskelig å si nei til å ha sex selv om man ikke vil? Samtal om spørsmålet og oppsummer samtalen i tre gode råd til hvordan man kan si nei.

4) I NRK-dokumentaren kommer psykolog Atle Austad med to råd om hvordan man kan unngå å tråkke på andres grenser.

i) Man må reflektere over dette mens man er ikke-kåt og edru og spørre seg selv: Er jeg en person som vil tråkke over andres grenser?

ii) Man må søke aktivt samtykke. Det betyr å spørre den andre: Hvor er du egentlig nå, men også fornemme det hvis den andre ikke henger med.

 Vurder disse rådene. Er det noe annet dere også vil legge vekt på.

5) Det første avsnittet på s. 292 i læreboka handler om integritet som noe kroppslig og fysisk.

 a) Hva kan det bety, helt konkret? Hva har det med ufrivillig sex å gjøre? ,

b) Pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk kan på ulike måte vise hva som gjør ufrivillig sex til et problem. Formuler et hovedargument fra hver av disse modellene. (s. 293-295).

6) I Norge er voldtekt i straffeloven (§ 291) knyttet til vold eller truende atferd, eller at noen er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Bør sex uten samtykke også inn i straffeloven, slik blant annet Amnesty International tar til orde for (se lenke under)?

Samtal om spørsmålet der dere også kan ta opp forholdet mellom etikk og jus.

 

Nettressurser

Cappelen Damm