OPERASJON DAGSVERK

30.10.2019

Om gruver, elbiler og mobiltelefoner

Noen skoler kan ha arbeidet med dette stoffet allerede i internasjonal uke. Oppgavene under krever forøvrig ikke at skoler deltar i Operasjon Dagsverk som går av stabelen 31. oktober.

Daniel er gruvearbeider i Den demokratiske republikken Kongo. Stillbilde fra informasjonsfilm, Operasjon Dagsverk.Årets Operasjon Dagsverk skal sikre ungdom i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) utdanning som gjør dem i stand til å velge vekk gruvearbeid. I dag er det flere titalls tusen ungdommer som under stor risiko arbeider i gruvene istedenfor å gå på skolen og få opplæring i andre yrker. Samtidig vil prosjektet styrke arbeidet for barn og unges rettigheter i lokalsamfunnene.

Metaller som utvinnes i DR Kongos gruver brukes i både mobiltelefoner og elbatterier. De er en begrenset ressurs, og de økonomiske interessene er store. Flere steder har lokale militsgrupper kontroll over gruvedriften. Dette gjør det vanskelig å sikre arbeidernes rettigheter og forhindre barnearbeid. I tillegg er seksuell vold mot kvinner brukt som et maktmiddel.

På den ene siden er det en nær forbindelse mellom gruvearbeidernes arbeid og hverdagsliv i Norge. Arbeiderne utvinner metaller som er nødvendige for gjenstander de fleste nordmenn går rundt med. På den andre siden er den geografiske avstanden stor og produksjonskjedene komplekse, noe som pulveriserer ansvarsforhold. Virksomheten foregår i et land langt borte med en svak sentralmakt og stor fattigdom og går gjennom mange ledd før metallene kommer til fabrikkene og de endelige produktene når fram til oss.

Gruvevirksomheten i DR Kongo har ikke bare blitt kritisert for kritikkverdige arbeidsforhold, men også for ikke å ta miljøhensyn. Dette perspektivet kommer ikke særlig godt fram i Operasjon Dagsverks beskrivelser, men er en del av følgene av den økonomiske globaliseringen som i dag øver innflytelse overalt på kloden.

Les om etikk og politikk på s. 298-300 i læreboka som tar opp spørsmålet om ansvar i en globalisert verden.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1) Operasjon Dagsverk har lagt ut én oppgave som er særlig aktuell for faget religion og etikk (se lenke under). Den tar opp spørsmålet om ansvar, som er et etisk og politisk spørsmål. Oppgavene er utformet av Raftostiftelsen og følger produksjonskjeden fra gruvearbeideren i DR Kongo til mobiltelefonbrukeren i Norge. Her er de enkelte leddene i kjeden framstilt som enkeltpersoner som er nærmere beskrevet. Spørsmålet er hvem som har ansvar for de kritikkverdige forholdene.

Amnesty International sin film "This is what we die for: Child labour in the DRC cobalt mines” (varighet: 8:02 minutter) kan supplere oppgaven over. Den får godt fram hvordan etablerte selskaper som Microsoft og Samsung hevder de ikke kjenner til arbeidsforholdene i gruvene, selv om metaller de tar i bruk kommer herfra.

2) For ett år siden gikk Nobels fredspris til Nadia Murad og Denis Mukwege for kampen mot seksualisert vold brukt som våpen i krig. Mukwege er lege i DR Kongo og er opptatt av forbindelsene mellom seksualisert vold og gruveindustrien. Han kom med kraftig kritikk av elbil-industrien for ikke å ta problemene på alvor. Se nyhetssak her på nettstedet fra desember i fjor (lenke under).

I etterkant av Mukweges utspill tok politikere fra flere partier opp saken på Stortinget (se NRK-artikkel 10. desember 2018, lenke under). Lars Haltbrekken (SV) uttalte at han ville be regjeringen ta et internasjonalt initiativ for å få orden på gruvevirksomheten. Terje Halleland (FrP) slo fast at Norge hadde et spesielt ansvar som verdens største elbil-land målt i biler per innbygger, og ville be miljøminsteren og utenriksministeren vurdere en opphavsgaranti på elbatterier.

En gruppe i klassen kan finne ut hva som har skjedd med disse initiativene og gjerne kontakte stortingspolitikerne fra hjemfylket direkte med henvisning til årets Operasjon Dagsverk. Spørsmålet er her hva norske myndigheter kan gjøre.

Nettressurser

Cappelen Damm