ETIKK I RUSSETIDA?

23.04.2019

Konformitetspress eller frirom

Fra russetoget i Kristiania (Oslo) omkring 1908. Foto: Nasjonalbibliotekets bildesamlingI en spørreundersøkelse som ble offentliggjort rett før påske (se lenke under), svarte halvparten av fjorårets russ at alkohol preget russetida for mye, én av tre hadde følt et drikkepress i løpet av russefeiringen og én av seks jenter hadde opplevd seksuell trakassering.

Samtidig vil kanskje noen si at russefeiringen er en overgangsrite der vanlige regler for rett og galt skal utfordres og begreper som grenser og ansvar forbundet med etikk, skal settes ut av spill. Feiringen er et frirom på terskelen inn i studenterlivet. Eller er det nettopp denne tanken som skaper risikosituasjoner og åpner for maktmisbruk, og gjør det nødvendig å ha med seg en etisk vurderingsevne? Meldingene om konformitetspress  fra fjorårets russ nyanserer i alle fall inntrykket av frirom.

Nedenfor er noen oppgaver som kan gi hjelp til å utforske dette stoffet, individuelt, i grupper og i plenum.

Les om etikk på s. 290-297 i læreboka. Artikkelen om etikk og rus her på nettstedet kan også være aktuell i arbeidet med dette temaet.

Mulige oppgaver til dette temaet:

1 Russen er en gruppe som ofte blir hengt ut, og russefeiringen blir problematisert i mange sammenhenger. Er det likevel mulig i et etisk perspektiv å hevde at russefeiringen kan fremme det gode liv sammen med andre? Hvilke kvaliteter ved russefeiringen kan i så fall brukes til å forsvare et slikt syn?

2 Russefeiring er ikke én fast størrelse, men gjennomføres på en rekke måter og noen avgangselever velger å ikke være russ. Forsøk å identifisere tre typiske former for russefeiring i tillegg til ikke å være russ. Hva kjennetegner hver av dem? Hva betyr pengebruk og forbruk for å forklare forskjeller? Er det én av formene du identifiserer deg mer med enn andre? Hvordan vil du begrunne at du plasserer deg nettopp her?

3 Vurder svarene på spørreundersøkelsen som det er referert til ovenfor. Er de overraskende? Hva kan det være ved russefeiringen som gjør at så mange av fjorårets russ gir negative vurderinger? Samtal om drikkepress og seksuell trakassering i russetida. Hvordan kan dette forebygges?

4 Arbeid i grupper med å formulere ett etisk dilemma som typisk kan oppstå i russetida. Drøft dette etiske dilemmaet ved hjelp av modellen bakerst i læreboka (s. 368).

Nettressurser

Cappelen Damm