HOLDNINGER TIL JØDER OG MUSLIMER

18.01.2018

Et sammensatt bilde

Den norsk-pakistanske kommunepolitikeren Rubina Rana (1956-2003) slapper av i en fluktstol. Bildet er fra 1998 i Tøyen i Oslo. Bak henne er den nye moskeen ennå ikke flislagt. (Se s. 320 i læreboka.)Før jul offentliggjorde Holocaust-senteret en omfattende undersøkelse rettet mot den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. En del av undersøkelsen handlet også om holdninger og erfaringer til den jødiske og muslimske delen av befolkningen. Spørreundersøkelser og gruppeintervjuer ble gjennomført våren 2017.

Undersøkelsen viste at negative holdninger rettet mot jøder og muslimer er et problem i Norge. Men bildet er sammensatt. Holocaust-senteret har oppsummert rapporten i en artikkel på deres nettsted (se lenke under). Her er det noen klare tendenser som viser seg.

Oppgavene under er en hjelp til å arbeidet med dette temaet. I læreboka er det behandlet i det siste kapittelet som tar opp eksempler på spenninger og samarbeid i et pluralistisk samfunn. Her er det særlig spørsmålet om hvordan man kan leve godt sammen på tvers av forskjeller, som er viktig.

Les om mangfold som etisk og filosofisk utfordring på s. 331-339 og oppsummeringen av rapporten fra Holocaust-senteret, se lenke under.

 

 

1 a)I læreboka beskrives to måter å møte et religions- og livssynsmangfold på som er etisk problematiske. Hva går de to måtene ut på?

1 b) I undersøkelsen som rapporten bygger på, er det lagt opp til å svare på holdninger til "muslimer" og til "jøder". Hva kan være et problem med sånne spørsmål, i lys av svaret ditt i 1a)?

2)  Oppsummer hovedfunnene. Spørsmålene retter seg mot noen viktige punkter. De kan eventuelt fordeles i klassen og legges fram av ulike grupper til diskusjon og samtale.

a) Hva kjennetegner den ikke-jødiske befolkningens holdninger til jøder?

b) Hva kjennetegner den ikke-muslimske befolkningens holdninger til muslimer?

c) Hva kjennetegner den muslimske befolkningens holdninger til jøder?

d) Hva kjennetegner den jødiske befolkningens holdninger til muslimer?

e) Hvilke erfaringer har jøder og muslimer med diskriminering og i Norge?

f) Også holocaust og synet på konflikten mellom Israel og palestinere blir tatt opp i undersøkelsen. Hva er det som kommer fram her?

3) Hva er det mest negative trekket som kommer fram i denne undersøkelsen? Hva er det som er mest positivt? Diskuter svarene.

4) De fleste som har svart på undersøkelsen, mener det er viktig med tiltak for å bekjempe jødehets og muslimhets. Diskuter i klassen hva dere mener norsk skole kan gjøre for å bekjempe jødehets og muslimhets i befolkningen. Her kan dere bruke erfaringer fra egen skolebakgrunn gjennom mange år! Forsøk å komme med to helt konkrete forslag.

Nettressurser

Cappelen Damm