MENNESKEHETENS OVERFORBRUK

11.08.2017

Klodens ressurser brukt opp i august

Flom i den pakistanske storbyen Lahore. Som en følge av klimaendringer har både flom og tørke blitt et økende problem mange steder i verden. Fotograf: Arif Ali, AFP/NTB ScanpixDet er mulig å regne ut hvor store naturressurser menneskeheten kan bruke i løpet av ett år, uten at det skal gå utover klodens reserver. Hvis det er snakk om et overforbruk, kan man peke på den datoen da årets tilmålte ressurser er brukt opp. Resten av året vil man tære på reservene. Det er Global Footprint Network som publiserer disse utregningene. Denne datoen har de siste tiårene kommet stadig tidligere på året. På engelsk kalles datoen Global Overshoot Day, og den var i år 2. august.

Les artikkelen om Global Overshoot Day på WWF Verdens naturfonds hjemmesider, se lenke nederst. Dette temaet griper inn i ulike deler av faget religion og etikk. Under er noen oppgaver som knytter dette stoffet til faget og som kan tas opp nå i starten av skoleåret. Temaet er også behandlet i etikken i lærebokas kapittel 9 (s. 300-304).

1) Hva er årsakene til at Global Overshoot Day kommer stadig tidligere på året? Hva er konsekvensene av dette?

2) Les om etikk og moral på s. 15-16 i læreboka. Ut fra forståelsen her vil miljøvennlige handlinger være et uttrykk for en bestemt moral. Miljøetikken handler da om å begrunne slike handlinger. Det kan blant annet gjøres ved å vise til viktige verdier som handlingene verner om. Hvilke verdier kan det være snakk om her? En måte å diskutere dette på, er å diskutere hvem man skal ta hensyn til her.

3) I læreboka er menneske og naturen et tema som er tatt opp i forbindelse med alle religioner og livssyn. Det skyldes miljøutfordringene verden står overfor. (Se også s. 16.) Religioner og livssyn er helhetssyn som sier noe om hva virkelighet og menneske er. De motiverer også mennesker til handling. Nå i starten av skoleåret er det mulig å utføre følgende oppgave knyttet til dette stoffet: Religionene og livssyn i læreverket (i tillegg til læreboka, også sikhismen presentert på nettstedet) kan fordeles på sju grupper. Hver gruppe leser kapittelavsnittet om mennesket og naturen og svarer på spørsmålene under. Svarene presenteres kort (3 minutter på hver gruppe) for resten av klassen, så er dette stoffet noe det er mulig å fordype seg mer i senere i skoleåret.

a) Hva er forholdet mellom mennesket og naturen i denne religionen / dette livssynet?

b) Hvordan kan dette motivere til å handle miljøvennlig?

c) Kan forholdet mellom mennesket og naturen i denne religionen / dette livssynet også bli et hinder mot å handle miljøvennlig?

Nettressurser

Cappelen Damm