EKSAMEN I RELIGION OG ETIKK?

28.05.2019

Råd og tips

Skogen og trærne. Fotograf: Iswanto Arif, unsplash.com.Til muntlig eksamen skal du vise kunnskaper og ferdigheter i faget, det du er god for. Har du arbeidet jevnt og trutt gjennom året, vil det meste komme tilbake når du forbereder deg. Men trolig vil du i forberedelsene oppdage flere sammenhenger og oppleve at lærestoffet modnes. Det er en grunn til at mange som blir trukket i religion og etikk, sier at det er et godt fag å komme opp i.

Rent formelt handler eksamen om at du viser i hvilken grad du mestrer kompetansemålene i læreplanen. Du skal få fram hva du er god for. Mange av kompetansemålene beskriver ferdigheter. Du skal kunne vurdere og drøfte ulike fagemner, du skal kunne analysere og tolke tekster, estetiske og rituelle uttrykk, og du skal reflektere over stoffet. Det legges vekt på å trekke linjer mellom ulike deler. Det er også viktig å kunne nyansere.

Oftest gis sammenlignende oppgaver. Da skal du både finne likheter og se forskjeller og diskutere deg fram til hva som er viktigst. Mange lærere gir tekster eller tekstutdrag. Tekstsamlingen bak i I samme verden er til hjelp. En god forberedelse er å lese tekstene der opp mot det øvrige fagstoffet (oppgavene bak hver tekst gir hjelp til det). På eksamen kan du også få diskuterende oppgaver knyttet til filosofi, etikk og til ulike sider ved samfunnet vi lever.

Er du god til alt dette, vil det gå bra til eksamen. Men du må ha basiskunnskapene på plass. Hvis ikke, blir det vanskelig både å drøfte, tolke, sammenligne og trekke linjer. Er kunnskapene der, kan du på den andre siden klare eksamen, uten å være så god til å drøfte.

HVORDAN FOREGÅR MUNTLIG EKSAMEN?

  • Faglæreren din forteller deg om de konkrete rammene for eksamen på din skole og i din klasse, ev. er dette noe dere i fellesskap er blitt enige om. (For deg som er privatist, vil privatistkontoret gi deg nødvendig informasjon der vi i teksten nedenfor henviser til faglærer og skole.)
  • Eksamen er muntlig, det kan være en gruppeeksamen, pareksamen eller individuell eksamen. Her skal vi legge hovedvekt på individuell eksamen som er det vanligste. Eksamen er også todelt.
    • Første del er å presentere et svar på den oppgaven som du får i forberedelsestida. Her kan du ha med notater, evt PP-presentasjon. Denne delen varer maks 1/3 av eksamenstida.
    • Andre del er en faglig samtale mellom deg og læreren din (intern sensor), evt også ekstern sensor fra en annen skole. Samtalen tar utgangspunkt i presentasjonen. Derfra trekker eksamineringen inn ulike hovedområder i faget. Det er derfor viktig at du ikke bare bruker forberedelsestida på presentasjonen, men på å få oversikt over alle deler av faget.
  • I noen fylker skal det sammen med eksamensoppgaven også deles ut vurderingskriterier. Hvis det er tilfellet på din skole, kan det være nyttig å bli kjent med vurderingskriteriene i god tid før eksamen.

 

A. NÅR DU HAR TRUKKET FAG (48 timer før eksamen):

Undervisningen du har hatt er, sammen med læreboka, den viktigste hjelpen din når du forbereder deg til eksamen. Det betyr at læreren din er den som best kan fortelle deg hvordan du bør forberede deg. Spør henne eller han om gode råd. I en del fylker lager læreren en fagrapport. Den forteller om faglige valg klassen / elevene har tatt og sier gjerne også noe om arbeidsformer. Den kan være nyttig å ha foran seg. Her er noen konkrete tips:

1.)    Rydd i notater og utdelte kopier. Legg vekt på det som klassen har lagt vekt på gjennom skoleåret. Eksamen forholder seg til læreplanen, men skal reflektere undervisningen som har gitt hjelp til å oppfylle læreplanens mål.

2.)    Stopp opp ved din egen opplevelse av religion og etikk-faget. Hva har du likt best? Hva har engasjert deg? Er det noe som har provosert deg? Hvor står du selv i forhold til både religion, livssyn, filosofi og etikk?

3.) Trekk linjer til samfunnet du lever i. I nyhetsbildet er det stadig saker som aktualiserer faglige temaer (jf. også nyhetssakene her på nettstedet. Se gjerne på aktuelle saker fra det siste året som du finner i arkivet på nettstedets forside). Slike aktualiseringer kan du ha med deg når du går tettere inn på fagstoffet. I mange tilfeller er de egnet til å konkretisere og aktualisere.

4.)    Hent opp hovedpunkter fra alle hovedområdene i læreplanen (læreplanen er trykket bak i læreboka, s. 358-359. Der finner du også en oversikt over hvor de ulike kompetansemålene er behandlet i læreboka.)

5.)    Spander tid på lærebokas innlednings- og avslutningskapittel (s. 9-35 og s. 318-339). I innledningen finner du begreper og perspektiver du kan bruke overalt i faget. Det siste kapittelet Mangfold i vår tid gir et bilde av Norge som et pluralistisk samfunn og etiske og filosofiske utfordringer dette reiser. Kapittelet kaster lys over andre deler av faget og kan også leses som en begrunnelse for hvorfor religion og etikk er på timeplanen.

6.)    Ta for deg ulike religioner og livssyn. Utnytt oppsummeringen bak i hvert religionskapittel. Merk at kapittelet begynner med å løfte fram det mest sentrale. Klargjør hva det sentrale er. Sammenlign ulike religioner og livssyn. (Her kan du for eksempel ta utgangspunkt i emnene i kompetansemålene – religiøst liv, estetikk, materielle uttrykk, etikkens plass, synet på kjønn, synet på andre religioner og livssyn. Du kan også sammenligne virkelighetsoppfatning eller menneskesyn.)

7.)    Arbeid med bilder, tekster og med oppgaver! Knytt religionsstoffet til rituelt liv, til bygninger og kunst. Bruk her også filmer, bilder og oppgaver på lærebokas nettsted.

8.)    Klargjør filosofer, filosofiske emner og etiske spørsmål dere har lagt vekt på i undervisningen. Få også et grep om religionskritikken. Trekk linjer fra dette stoffet og inn i religionskunnskapen og livssynskunnskapen. (Her kan du bruke kompetansemålene aktivt.)

9.)    Gå på kryss og tvers i stoffet og repeter! Varier måten du arbeider på. Studer f. eks. bildene i læreboka og bruk kunnskapen din på dette. Lag sammenlignende oppgaver som åpner opp stoffet.

10.)    Samarbeid med andre i forkant! Eksamen handler om å legge fram stoffet muntlig. I partiet som skal opp, kan dere bruke hverandre til å øve på dette. Under eksamen er dere ikke konkurrenter. Sensorene vurderer dere individuelt og er bare takknemlige hvis alle er godt forberedte.

B. NÅR DU HAR FÅTT TEMA/PROBLEMSTILLING (24 timer før eksamen):

Å forberede og gjennomføre presentasjonen

24 timer før eksamen skal du få oppgitt et tema eller problemstilling som du skal forberede et svar på i form av en presentasjon under eksamen. Du vil få nærmere informasjon om hvordan dette skjer.

1.)    Bruk tid på nøkkelord i oppgaveteksten og på å sikre deg at du har forstått oppgaven riktig.

2.)    Å formulere en problemstilling: Hvis du kun får ett tema, skal du utvikle en problemstilling selv. Den bør gjøre det mulig å diskutere stoffet og trekk inn flere hovedområder. På den måten sikrer du at du viser en bred kompetanse. Samtidig må den ikke være for stor, men gi mulighet til å komme med et presist svar.

3.)    Bruk veiledning fra faglærer. Still spørsmål og be om kommentarer på valg og løsninger du vurderer. Læreren har til oppgave å veilede deg i riktige retninger uten selv å gi svar.

4.)    Øv på å time presentasjonen og legg vinn på å diskutere og ikke bare redegjøre for stoffet. Da får du i større grad vist en selvstendig holdning til faget.

5.)    Få et eierforhold til fagstoffet. Ikke gjør deg avhengig av notater eller PP-presentasjonen, men sørg for at du kan foredraget så godt at du har blikkontakt med tilhørerne dine, sensorene.

6.) Svar tydelig på alle deler av oppgaven.

7.)    Legg både vekt på å vise oversikt og å gi konkrete eksempler. Selv om det ikke spørres om dette, kan du vise til både tekster, bilder og bygninger – eller aktuelle saker fra nyhetsbildet.

8.)    Vær tydelig på at du ikke kan få med alt. Du kan gjerne nevne stoff du mener er relevant, men som du ikke rekker å trekke inn. Vær forberedt på spørsmål om dette etterpå.

9.)    Vær nøye med å oppgi kilder. Selv om det ikke skulle være formulert som et krav i oppgaven, vil enhver sensor være glad for en skriftlig kildeoversikt. Oppgi også fagpersoner eller andre som du har fått hjelp av, som kilder, og tydeliggjør hvordan de har blitt brukt. Presentasjonen skal være ditt selvstendige svar på oppgaven.

10.)Trekk linjer fra presentasjonen til andre deler av faget. Den legger grunnlaget for eksamineringen etterpå. Sensorene vil da hente fram andre relevante tema som presentasjonen aktualiserer. Gjør det samme selv når du forbereder deg! Her får du bruk for forberedelsen fra de første 24 timene - altså før du fikk tema / problemstilling.

C. SELVE EKSAMINERINGEN

Under eksamineringen blir du trolig bedt om å utdype noe ved presentasjonen din for så å trekke inn relevante tema og problemstillinger fra andre deler av faget. Forbered deg som sagt på dette. Gå gjennom læreboka, evt også læreplanen, og trekk linjer mellom temaet du har valgt og stoffet som tas opp der. Tenk ut mulige spørsmål du kan stille til stoffet og svar selv. Også dette er noe du kan samarbeide med andre om. Jo bedre du har forberedt deg på dette, jo tryggere er du og jo bedre vil samtalen gå.

LYKKE TIL!

Cappelen Damm