UT AV ELLER INN I DEN NORSKE KIRKE

01.09.2016

Høye tall etter innføring av nettjeneste

I august innførte Den norske kirke en ny elektronisk tjeneste for utmeldinger og innmeldinger. Per 1. januar 2015 var det 3 835 973 medlemmer av dette kirkesamfunnet. Dette utgjorde 74, 3 prosent av befolkningen. Etter at det 15. august ble mulig å melde seg ut og inn på nett, meldte 15 053 seg ut de første fire dagene. Samtidig meldte 1 369 seg inn. (nrk.no, 19. august 2016.)

Mulige oppgaver til dette stoffet (flere av dem kan gjerne diskuteres i grupper):

  1. Hva forteller tallene over om religions- og livssynssituasjonen i Norge? (Diskuter gjerne også hva dere tror kan være grunner til at mange har meldt seg ut og noen har meldt seg inn i Den norske kirke, selv om det her kan være mange svar.) Oppsummer i tre setninger.
  2. Hva er det tallene ikke sier noe om? Formuler det viktigste i to spørsmål.
  3. På s. 320-328 i læreboka kan du lese om hva som kjennetegner religions- og livssynssituasjonen i Norge i dag. Les de aktuelle sidene og oppsummer hva som kjennetegner situasjonen. Hvor vil du plassere deg selv i dette bildet?
  4. Situasjonen i samiske samfunn er også behandlet i læreboka. Hva kjennetegner den?
  5. Det er nokså store regionale variasjoner i Norge knyttet til religions- og livssynsmangfoldet. Forsøk å finne ut mer om hvordan situasjonen er i byen eller bygda der du bor (også hvis du bor i en kommune som er samisk forvaltningsområde, jf. oppgaven over), og sammenlign med det nasjonale bildet som er gjengitt i boka.

Kilde: «15 000 har meldt seg ut av kirken på fire dager», nrk.no, 19. august 2016: https://www.nrk.no/norge/15.000-har-meldt-seg-ut-av-kirken-pa-fire-dager-1.13097183

Under er tall for religionsstatistikk i Norge fra 1.1. 2015 som gir en oppdatert oversikt, jf. tabellen på s. 322 i læreboka.

MEDLEMMER AV TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN I NORGE, 1. JANUAR 2015 (parentes: tall for 2003)

Den norske kirke 3 832 679, 74,3 % (3 899 350, 85,7 %)

Islamske trossamfunn 141 027 (75 761)

Den romersk-katolske kirke 95 655 (44 153)

Human-Etisk Forbund 85 700 (69 807)

Pinsemenigheter 39 149 (46 944)                                              

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 19 499 (21 230)

Buddhistforbundet 17 977 (8 934)

Den ortodokse kirke 17 476 (4 868)

Jehovas vitner 12 304 (14 580)

Metodistkirken i Norge 10 566 (12 642)              

Det norske Misjonsforbund 10 406 (9 050)  

Det norske Baptistsamfunn 10 296 (10 260)               

Den kristelige menighet (”Smiths venner”) 7 997   

Hinduiske trossamfunn 8 181    (3 184) 

Adventistsamfunnet 4 785 (5 269)    

Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige

(”mormonere”) 4 618

De frie evangeliske forsamlinger 3 230 (3 987)

Sikh-forsamlinger 3 429 (2 404)

Det Evangelisk-Lutherske kirkesamfunn 3 158 (3 826)

Kristne senter 3 136 (3 572)                                   

Kristensamfunnet (antroposofisk) 2 527 (2 401)    

Humanistforbundet 1 193     

Bahai 1 134                             

Holistisk Forbund 876 (2014)

Det Mosaiske Trossamfund 747 (926)

 

Tallene viser samfunn som mottar statsstøtte i Norge (unntaket er Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige, som ikke ønsker å motta støtte). Det er enda flere tros- og livssynssamfunn som mottar støtte. I tallene over er blant annet ikke medlemmer av svenske, finske og islandske lutherske kirker i Norge tatt med.

Kilder: http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf, http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra

 

Cappelen Damm