KLIMATRUSSELEN

03.09.2015

Appeller fra Obama og fra religiøse ledere

Første september avsluttet den amerikanske presidenten Barack Obama en miljøkonferanse i Alaska med en tale  der han erkjente USAs ansvar for klimatrusselen verden står overfor, men også var tydelig på at problemene er mulig å løse og at USA vil ta ansvar for å få utslippene av klimagasser ned. Kritikere hevder imidlertid at Obamas budskap svekkes av at han tre måneder tidligere gav oljeselskapet Shell tillatelse til oljeboring i sårbare arktiske områder i Alaska. Mange tviler på at Obama vil få Kongressen med på å inngå avtaler om utslippskutt.

Turner-breen i Alaska. I juni 2015 meldte amerikanske forskere at isen i USAs nordligste delstat smelter raskere enn tidligere antatt. Fotograf: Alan Vernon, CC BY 2.0, falt i det fri.Klimatrusselen preger nyhetsbildet både nasjonalt og internasjonalt. Verdens klimaforskere har et stadig sikrere vitenskapelig grunnlag for å beskrive den trusselen som enhver elev i norsk skole kjenner til. Oppsummert: Det er overveiende sannsynlig at store utslipp av klimagasser, først og fremst CO2, fører til global oppvarming som forverrer livsvilkårene en rekke steder på kloden. Mange områder merker allerede økt ekstremvær, tørke og flom. Grønland og polene smelter, på sikt vil havet stige og gjøre mange øyriker ubeboelige.

2015 blir trolig det varmeste året som er målt, ifølge den amerikanske romfartsinstitusjonen NASA. Registreringene går tilbake til 1880. Den tidligere rekorden fra 2014 ser dermed ut til å bli slått året etterpå.

Klimaforskerne har vært tydelige på at det er viktig å unngå en global oppvarming på mer enn to grader. Hvis togradersmålet ryker, vil konsekvensene bli radikalt verre fordi forsterkningsmekanismer vil sette inn. Til sammen har verden nå sluppet ut rundt to tredjedeler av all CO2 av den kvoten som vil skape en temperaturstigning på to grader. Etter mange år med utslippsøkning stabiliserte utslippene i 2014 seg på 2013-nivå. Dette var gode nyheter og et signal om at overgangen til ikke-fossile energikilder (som ikke slipper ut klimagasser) er i gang. Men 2013 var et rekordår, og de årlige utslippene må reduseres radikalt hvis togradersmålet skal være innenfor rekkevidde. De norske utslippene av CO2 økte litt fra 2013 til 2014.

I juni 2015 sende den katolske kirkes overhode pave Frans ut den første encyclicaen – et katolsk læredokument – som i sin helhet tar opp klima- og miljøspørsmål. Her kommer paven med en klar oppfordring til verdenssamfunnet om å inngå forpliktende avtaler ikke bare om klima, men også om en rettferdig fordeling av verdens ressurser. I august 2015 offentliggjorde en gruppe muslimske ledere som var samlet i Istanbul, en erklæring om klima som er like klar i problembeskrivelsen og framhever nødvendigheten av handling. Felles for begge disse dokumentene er at de forankrer den moralske oppfordringen til handling i gudstro og menneskesyn.

Miljøspørsmålet er blitt en del av kommunevalgkampen i Norge. Internasjonalt vil saken prege mediebildet fram mot klimatoppmøtet i desember i den franske hovedstaden Paris.

OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

1.) ETIKKEN: a) Les om etikk i innledningskapittelet på s. 15-16 i I samme verden. Forklar begrepene etikk og moral, verdier og normer. b) Les om klimatrusselen på s. 303-304. Hva gjør klimatrusselen til en etisk utfordring og hvorfor er denne etiske utfordringen så krevende å håndtere? Hvilke verdier er viktige her? Har vi som enkeltmennesker et ansvar? Hva er politikernes ansvar? Har Norge et spesielt ansvar som oljenasjon? (I læreboka er flere etiske teorier trukket inn for å belyse dette spørsmålet, se s. 292-296.)

2.) PERSPEKTIVER FRA KRISTENDOM OG ISLAM: Både læredokumentet til pave Frans og erklæringen fra de muslimske lederne i Istanbul gir religiøse begrunnelser for et klimaengasjement. Les tekstutdragene under oppgavene. Hvordan beskrives forholdet mellom menneske og natur i disse tekstene? Pek på hva som i disse to tekstene kan begrunne miljøbevisst handling for kristne og muslimer. Er det mulig å la seg inspirere av disse tekstene også for mennesker som ikke er kristne og muslimer? Hva er det i så fall som kan inspirere til handling?

3.) KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET: Mener du vår tids miljøutfordringer bør være en viktig politisk sak i den lokale valgkampen? Drøft spørsmålet der du gjerne også sammenligner med stortingsvalget om to år. Vurder om denne saken har betydning for hvilket parti du vil stemme på i år. (Denne oppgaven kan evt. bygges ut ved å la noen elever i klassen forberede og presentere hvordan miljøspørsmålet behandles i de ulike lokale partiprogrammene. Legg vekt på hvilke verdier som framheves og hvordan menneskets ansvar er formulert. Det er også mulig å lage et rollespill med representanter for ulike partier).

(Se ellers avsnittene i læreboka om synet på mennesket og naturen – i kristendommen, s. 93 og i islam, s. 131).

THE DUTY TO PROTECT THE EARTH

67 We are not God. The earth was here before us and it has been given to us. This allows us to respond to the charge that Judaeo-Christian [jødekristen] thinking, on the basis of the Genesis [1. Mosebok] account which grants man “dominion” over the earth (cf. Gen 1:28), has encouraged the unbridled [ubegrenset]exploitation [utnyttelse] of nature by painting him as domineering and destructive by nature. This is not a correct interpretation of the Bible as understood by the Church. Although it is true that we Christians have at times incorrectly interpreted the Scriptures, nowadays we must forcefully reject [avvise]the notion that our being created in God’s image and given dominion over the earth justifies [rettferdiggjør]absolute domination over other creatures. The biblical texts are to be read in their context, with an appropriate hermeneutic [fortolkning], recognizing that they tell us to “till [dyrke] and keep” the garden of the world (cf. Gen 2:15). “Tilling” refers to cultivating, ploughing or working, while “keeping” means caring, protecting, overseeing and preserving. This implies a relationship of mutual [gjensidig] responsibility between human beings and nature. Each community can take from the bounty [velgjørenhet]of the earth whatever it needs for subsistence [overlevelse], but it also has the duty to protect the earth and to ensure its fruitfulness for coming generations. “The earth is the Lord’s” (Ps 24:1); to him belongs “the earth with all that is within it” (Dt 10:14). Thus God rejects every claim [krav] to absolute ownership: “The land shall not be sold in perpetuity [evighet], for the land is mine; for you are strangers and sojourners [gjester] with me” (Lev 25:23).

Utdrag fra: Encyclical Letter LAUDATO SI of the Holy Father FRANCIS on Care for Our Common Home

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

…WITH WHOM WE SHARE THE EARTH

2.5 We recognize the corruption (fasād) that humans have caused on the Earth due to our relentless [ubøyelige] pursuit [forfølgelse] of economic growth and consumption. Its consequences have been – 

  • Global climate change, which is our present concern, in addition to:
  • Contamination and befoulment [forurensing]of the atmosphere, land, inland water systems, and seas;
  • Soil erosion, deforestation and desertification [ørkenspredning];
  • Damage to human health, including a host of modern-day diseases.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Corruption has appeared on land and sea

Because of what people’s own hands have wrought [formet],

So that they may taste something of what they have done;

So that hopefully they will turn back.

Qur’an 30: 41

We recognize that we are but a miniscule [svært liten] part of the divine order, yet within that order, we are exceptionally powerful beings, and have the responsibility to establish good and avert [forhindre] evil in every way we can. We also recognize that – 

  • We are but one of the multitude of living beings with whom we share the Earth;
  • We have no right to oppress the rest of creation or cause it harm;
  • Intelligence and conscience [samvittighet] behoove [påhviler] us, as our faith commands, to treat all things with care and awe (taqwa) of their Creator, compassion [medfølelse] (rahmah) and utmost good (ihsan).

Utdrag fra: Islamic Declaration on Global Climate Change.

http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/

 

I læreverket I samme verden finner du beskrivelser av forholdet mellom mennesket og natur i presentasjonene av den enkelte religion og livssyn. Dette inviterer til å arbeide videre med vår tids miljøutfordringer i ulike deler av faget.

Cappelen Damm