SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

24.03.2015

Regjeringens forslag ute på høring

27. mars, fredag før påske, sendte Regjeringen forslag om søndagsåpne butikker ut på høring med frist 30. juni (se lenke under). Et viktig mål for Regjeringen har vært å fjerne det den mener er unødvendige statlige reguleringer. Søndagslukning vurderes som et eksempel på dette.

På nyåret ble partene i arbeidslivet orientert om Regjeringens planer om søndagsåpne butikker (se lenke under). I etterkant har saken preget det offentlige ordskiftet. Både NHO Handel, LO, frivillige organisasjoner og Den norske kirke er imot forslaget. På Stortinget har Regjeringen støtte fra sine egne i Høyre og Fremskrittspartiet, men også Venstre er tilhenger av søndagsåpne butikker, men partiet ønsker å la kommunene avgjøre spørsmålet. Kristelig Folkeparti støtter søndagslukning, det samme gjør Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

I dag er søndagshandelen i Norge sterkt regulert og begrenser seg stort sett til små matvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. I forslaget nå foreslås påbudet om stengte butikker opprettholdt for de særskilte helligdagene (jul, påske og pinse) og for høytidsdagene 1. og 17. mai. Regjeringen har sendt ut to alternative høringsforslag. I det første forslaget som Høyre og Fremskrittspartiet står bak, er det de statlige myndighetene som liberaliserer søndagshandelen. I Venstres forslag er det opp til kommunene å bestemme når butikkene skal holde åpent.

I Debatten i NRK 19. februar ble søndagsåpne butikker diskutert (se lenke under).

Forslag til oppgaver til dette stoffet:

Les i læreboka om verdier på s. 290, etikk og politikk på s. 298-300 og om nasjonale symboler og felles referanser på s. 334-335.

Se NRK Debatten 19. februar (varighet: 33:41 minutter) der du noterer ned synspunktene og de viktigste argumentene til hver av aktørene.

Programleder: Ingunn Solheim.

Deltakere: Kulturminister Thorhild Widvey, KrFs leder Knut Arild Hareide, stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde, administrerende direktør for NHO Handel Bjørn Næss, tillitsvalgt i Handel og kontor Mona Bjørn, fagansvarlig Odd Gisholt ved BI, skribent George Gooding. I tillegg blir også leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad intervjuet.

1.) a) Oppsummer synspunktet og hovedargumentet til hver av deltakerne.

b) Ikke alle deltakerne viser tydelig til verdier, men forsøk likevel å knytte en eller flere verdier til de enkelte argumentene. (Som selvbestemmelse, frihet, lønnsomhet, likebehandling, miljøhensyn, søndagsfri, stillhet.)

c) Frihet er en verdi som blir brukt av både tilhengere og motstandere av søndagsåpne butikker. Gi eksempler på dette. Bruk eksemplene til å diskutere hva frihet egentlig dreier seg om.

2.) Etikk handler om begrunnelser for moral, men blir også forstått som læren om hva som er et godt liv (slik blant annet filosofen Aristoteles definerer det). Et viktig spørsmål er om det gode livet bare berører enkeltmennesket eller om det også er noe samfunnet skal legge til rette for. Hva slags syn på dette spørsmålet viser seg i NRK-debatten?

3.) Knut Arild Hareide argumenterer ut fra den kristne kulturarven. Hva er det han legger vekt på? Andre mener slike argumenter ikke kan ha noen gyldighet i dag. Diskuter denne delen av Hareides argumentasjon.

4.) Arild Hermstad fra Framtiden i våre hender er særlig opptatt av miljøargumentet. Hva har dette med søndagsåpne butikker å gjøre? Hvordan blir dette argumentet imøtegått av tilhengerne av søndagsåpne butikker?

5.) Spørsmålet om søndagsåpne butikker kan også diskuteres i klassen med to forberedte innledere, en som er for å fjerne begrensningene og en som er imot. Legg da vekt på å argumentere ut fra verdier, etikk og hva slags samfunn dere vil leve i.

 

(Denne oppgaven involverer også ideologier som ikke er omtalt i læreplanen i religion og etikk. Men i programfaget historie og filosofi er dette vektlagt. Hvis det er elever i klassen med historie og filosofi kan de gjerne utfordres på å presentere en analyse av Debatten i NRK som uttrykk for liberalisme, konservatisme og sosialisme.)

Nettressurser

Cappelen Damm