KONGENS NYTTÅRSTALE

02.01.2015

«Ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av dets liv i våre hender»

Slik innleder Kong Harald sin tale på nyttårsaften 31. desember 2014. Ordene er hentet fra den kjente danske moralfilosofen Knud E. Løgstrup. (Se I samme verden, s. 292, avsnittet «Integritet»).

Les s. 289-292 i I samme verden, innledning til etikkapittelet. Hør og/eller les kongens nyttårstale (se lenke under).

Mulige oppgaver til dette stoffet (som gjerne kan bearbeides i grupper):

1.) I talen tar kongen opp mange av de grunnleggende sidene ved etikk omtalt i læreboka, som betydningen av empati, verdier, holdninger, normer og integritet.

a) Tydeligst er kongen i sin formulering av tre normer som strukturer talen. Hvilke normer er dette? Alle tre kan høres selvfølgelige ut, men kongen viser med eksempler at i praksis er det ikke så enkelt. Hvilken av disse tre normene har dårligst kår i samfunnet vårt i dag? Diskuter spørsmålet og kom med egne eksempler.

b) Forsøk å formulere noen verdier og normer som kongen formidler i talen. (Her må dere kanskje reformulere noe av det kongen sier).

c) Kongen er også inne på betydningen av empati. I hvilken sammenheng kommer han inn på det?

d) Løgstrups sitat som kongen innleder med, er kjernen i det som kalles nærhetsetikk (se s. 292 i I samme verden.) Hva er det med nærhet som gjør at vi får ansvar for et annet menneske? Kongen kommer tilbake til sitatet et stykke ute i talen. Hva er det han sier her?

e) Finn et sitat fra talen som du/dere mener er spesielt viktig og begrunn valget.

2.) «Ytringsfrihet oppleves fint for de fleste så lenge vi er enige i det som blir sagt. Men testen står når vi er dypt uenige. Samtidig er det viktig å huske at selv når ytringer ikke rammes av straffeloven, bør de ikke få stå uimotsagt – når vi mener de trenger å bli utfordret.»

a) Diskuter hva det er kongen vil ha fram i sitatet over. (På s. 337-338 i læreboka kan du lese om ytringsfrihet som en etisk utfordring i et pluralistisk samfunn.)

b) Har kongen selv ytringsfrihet? Begrunn svaret. Hvis du mener svaret er nei, kommer kongens begrensninger til uttrykk i hans egen tale? Diskuter.

Nettressurser

Cappelen Damm