MOBBING RAMMER 17 000 ELEVER

13.11.2014

De siste ukene har kampen mot mobbing blitt satt på den politiske dagsorden

Verdens Gang har gjennom flere reportasjer vist hvor ødeleggende mobbing kan være. Avisa har intervjuet ungdom som har vært utsatt for mobbing og har i samarbeid med foreldrene gått gjennom historien til Odin Andersgård Olsen som tok sitt liv i mars 2014 etter i lengre tid å ha vært mobbet på skolen. Nå engasjerer også sentrale politikere seg i kampen mot mobbing.

Ifølge Elevundersøkelsen i 2013 blir 17 000 elever i norsk skole mobbet to eller flere ganger i måneden. Dette tallet kan variere litt fra år til år, og det er store forskjeller mellom skoler. Mobbing beskrives i Elevundersøkelsen som «gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.» I skolen er det ikke kun medelever som mobber. Elevundersøkelsen viser at en del elever også opplever å bli mobbet av læreren.

I I samme verden begynner etikkapittelet med et mobbeeksempel som belyser viktige etiske begreper som empati, verdier og verdigrunnlag, holdninger, normer og integritet. Les disse sidene i læreboka (s. 290-292, til og med avsnittene om etisk dilemma).

I filmen «Oppgjøret» forteller VGTV Dokumentar om Margit Kristine Axelsen (17). Hun ble mobbet på ungdomsskolen og besøker her sin gamle skole.

Se filmen (lenke under, varighet: 12:54 minutter) og løs oppgavene.

(Sjekk også lenke under til nettsted som gir hjelp til å fjerne bilder etc fra nettet.)

Forslag til oppgaver

1.)    a) Hva slags konkret mobbing har Margit vært utsatt for?

b) Hva var det som gjorde at mobbingen ble tatt på alvor?

c) Hvorfor vil Margit besøke sin gamle skole nå?

d) Hva er grunnen til at hun engasjerer seg så aktivt i kampen mot mobbing?

2.) Alle vet at mobbing er ødeleggende, men hvorfor skjer mobbing da? Diskuter mulige svar.

3.) Hva er det som skiller mobbing på sosiale medier fra mobbeepisoder som skjer ansikt til ansikt? Hvorfor kan det oppleves som enda vanskeligere å bli utsatt for mobbing på sosiale medier?

4.) Den eller de som mobber, har et hovedansvar for det som skjer. Men hvilket ansvar har medelever som ikke sier fra? Diskuter spørsmålet der dere også kommer inn på hvordan man best kan si fra og overfor hvem man skal si fra.

5.) Hvordan kan mobbing best forhindres? Diskuter ulike muligheter og trekk inn de etiske begrepene empati, verdier og verdigrunnlag, holdninger, normer og integritet i diskusjonen.

6.) Politiske myndigheter, rektorer og lærere er forpliktet på å ta mobbing på alvor. Nedenunder finner dere den viktigste malen som skolemyndighetene har laget til rektorer og lærere for å løse mobbesaker. Tenk at dere skal komme med innspill til denne malen. Hva mener dere er de viktigste tre punktene på lista? Forsøk å finne i alle fall ett punkt som kunne styrke lista. Begrunn svarene.

 

MAL FOR Å LØSE MOBBESAKER

Rektorer og ansatte bør gjennomføre disse punktene.

  • Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon.
  • Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at en som er blitt mobbet, som regel underdriver.
  • Samtale med foreldrene til den som er plaget.
  • Samtale med den som mobber. Selv om det er flere som mobber, må dere snakke med én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Dere inviterer så til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva som skal skje, og setter opp en ny samtale.
  • Samtale med mobbernes foreldre hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, kan dere snakke med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppa.
  • Enkeltvedtak [vil si å skriftliggjøre tiltak mot mobbing i en konkret sak og evaluere om tiltakene har ført til bedring]. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når dere har oppdaget mobbing. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak.
  • Sanksjoner [f.eks. nedsatt karakter i atferd] og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor mobbere dersom det er nødvendig. Dere bør dokumentere sanksjonene.
  • Oppfølging. Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget, og mobberne. Ikke gjør dette for tidlig. Husk at det tar tid å komme over alvorlige krenkelser.
  • Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PP-tjenesten eller andre ressurspersoner i kommunen. Dere kan også kontakte Statped dersom det lokale apparatet trenger assistanse.

 

Arbeid mot mobbing: Veileder for ledere og ansatte i grunnskolen

http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/5/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf

Utdanningsdirektoratet

Nettressurser

Cappelen Damm