BISPEFLERTALL VIL VIE HOMOFILE

18.10.2013

8 av 12 biskoper vil vie homofile par i kirken, men ikke ennå.

I 2009 trådte en kjønnsnøytral ekteskapslov i kraft som sikrer at både homofile og heterofile par i Norge kan gifte seg. En del homofile par ønsker seg en kirkelig vigselsseremoni, men det har Den norske kirke så langt ikke utarbeidet. Tre av fire nordmenn er medlemmer av denne kirken.

17. oktober la bispemøtet fram en uttalelse i saken. Uttalelsen viser en uenighet. Et klart flertall, åtte av biskopene, vil åpne opp for kirkelig vigsel av homofile, mens fire er imot. Uenigheten handler om synet på homofili og på ekteskapet. Flertallet mener det er fullt forenlig med kristen tro å leve i et forpliktende homofilt samliv. Mindretallet er uenige i dette og vil i tillegg unngå å likestille et homofilt samliv med et heterofilt ekteskap. Mer grunnleggende handler dette også om Bibelsyn og hvordan tekstene her blir forstått.

Fordi dette er en sak der meningsmotstanderne står langt fra hverandre, har flertallet lagt fram et kompromissforslag. De foreslår at homofile gifter seg borgerlig, men at det utarbeides en forbønnshandling i
kirken. Men mindretallet av biskoper vil heller ikke støtte dette forslaget. Saken vil nå behandles videre av Kirkerådet og Kirkemøtet, som er det øverste organet i Den norske kirke.

Den norske kirkes lutherske søsterkirke Svenska Kyrkan har åpnet for vigsel av homofile i kirken. Men i andre kirkesamfunn både i Norge og internasjonalt er det synet til mindretallet av biskopene som har bredest støtte.


Mulige oppgaver til dette stoffet:

 

1.)   Les om det lutherske bibelsynet på s. 62 i læreboka. Hvordan kan dette bibelsynet være med på å forklare at et flertall i Den norske kirke (en luthersk kirke) vil åpne for at homofile kan være prester
og at homofile kan gifte seg?

 

2.)   Les om kristen etikk i læreboka, s. 90-92. Oppsummer hva som er kildene til kristen etikk. Forklar hvordan kristne ut fra de samme kildene kan vurdere et spørsmål som homofili ulikt.


(I uttalelsen fra bispemøtet, lenke under, kan dere se hvordan flertallet og mindretallet blant biskoper argumenterer. Kanskje kan to interesserte elever få i oppgave å oppsummere argumentene til hver av disse gruppene for klassen).

 

3.) I dag kan religioner og livssyn søke om og få vigselsrett av norske myndigheter. Det betyr at noen nordmenn gifter seg på rådhuset eller tinghuset, andre gifter seg i en kirke, moske eller et tempel, eller hos Human-Etisk Forbund. Vigselspersonen i religioner og livssyn har her anledning til å reservere seg mot å vie homofile og fraskilte.

Men flertallet i det regjeringsoppnevnte Tros- og livssynspolitisk utvalget anbefalte i januar i år å kun la norske
myndigheter vie par (se lenke til nyhetsartikkelen "Foreslår å frata kirken retten til å vie" under). Så kan ekteparene etterpå feire den inngåtte vigselen i den religions- eller livssynssammenhengen de tilhører.

Diskuter denne anbefalingen. Hva taler for og hva taler mot? (Viktige argumenter for begge syn er redegjort for i NOU 1/2013, kapittel 17, se lenke under).

Nettressurser

Cappelen Damm