Religion og etikk

 

Faget religion og etikk tar opp og diskuterer ulike livstolkninger slik de har vokst fram i religioner, livssyn, i filosofi og etikk. Perspektivet er både lokalt, nasjonalt og globalt. Faget ser også på mangfoldet av livstolkninger som en utfordring i seg selv. I innledningskapittelet ligger hovedvekten på religions- og livssynskunnskap og etikkunnskap som et grunnlag for å sette seg inn i de store, etablerte religionene som samler milliarder av tilhengere verden over. Her ser vi også nærmere på religiøs søken i vår tid. 

I løpet av de siste tiårene har både gudstro, kirkegang og bønn vært på tilbakegang i Norge. Men i samme periode har antall nordmenn som tenner lys på graver økt. Bildet til høyre er tatt på allehelgensdag (helt i begynnelsen av november) i Østre Gravlund i Oslo. Hva kan være årsakene til disse endringene? (se egen oppgave om lystenning).

Cappelen Damm