Føre-var-prinsippet:

slår fast at ved betydelig usikkerhet om en handlemåte er skadelig, bør den ikke velges.
Cappelen Damm