Brahman:

den upersonlige, absolutte Gud i hinduismen.
Cappelen Damm