Tekstoppgave: Kirkelig vigsel av likekjønnede par

Fra avstemningen på Kirkemøtet 11. april 2016 da et stort flertall vedtok å si ja til kirkelig vigsel av homofile og lesbiske.I april 2016 vedtok et stort flertall på Kirkemøtet at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. 88 av de 115 representanter stemte for.

Kirkemøtet består både av alle bispedømmerådene og biskopene og er det øverste maktorganet i Den norske kirke.

Til tross for dette vedtaket er det fortsatt to syn på dette spørsmålet i Den norske kirke.

Under har vi trykket to innlegg om denne saken fra to unge kvinner med hvert sitt syn, begge innleggene stod i august 2015 på trykk i Aftenpostens Si-D-spalte. De er innlegg i debatten forut for kirkevalget som gav et klart flertall til ja-siden.

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

Les i læreboka om kristen etikk på s. 90-92 og om kristne bibelsyn på s. 61-63.

1.) Gjør rede for den naturlige lov, Bibelen og det religiøse livet som kilder til kristen etikk.

2.) Pek på grunner til at kristne vurderer moralske spørsmål forskjellig.

3.) Les innleggene til Maria Jacobsen og Maria Saxegaard.

a) Hva er hovedsynspunktet i hvert innlegg?

b) Hva er de viktigste argumentene som støtter opp om hovedsynet.

c) De to innleggene gir uttrykk for ulike bibelsyn. Beskriv hva slags syn på Bibelen som kommer fram i hvert av innleggene (jf. s. 61-63 i læreboka).

d) «Den naturlige lov» er et uttrykk som viser til at alle mennesker sitter inne med etisk kunnskap. Dette synet er viktig i kristendommen, men det blir vektlagt forskjellig i de to innleggene. Hvordan? Forsøk å finne eksempler på den naturlige lov i begge innleggene.

4.) Bør homofile få gifte seg i Den norske kirke? Er det bare medlemmer av Den norske kirke som er berettiget til å ha et syn på dette? Diskuter spørsmålene i klassen.

5.) I 2013 anbefalte flertallet i et offentlig utvalg at ingen religioner og livssyn i Norge skal ha vigselsrett, alle skal gifte seg på tinghuset (NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitik). Men utvalget var delt i spørsmålet og lederen av utvalget Sturla Stålsett er sentral i Åpen Folkekirke som har arbeidet for at Den norske kirke skal vie både homofile og heterofile.

To i klassen kan lese utvalgets redegjørelse av viktige argumenter for og imot (side 201-210, se lenke under) og legge dem fram for klassen til diskusjon.

 

 

DERFOR ER JEG IMOT KIRKELIG VIELSE AV HOMOFILE

Maria Jacobsen (20)

Aftenposten, Si-D, 11. august 2015

Jeg er personlig kristen og er imot at likekjønnet vielse skal tillates i kirken. Men jeg mener vi som kristne er altfor dårlige til å forklare hvorfor.

Kirkevalget nærmer seg, og et av temaene som diskuteres mest er om vielse av homofile bør tillates i kirken. I fjor ble forslaget avslått, men i år vil det ved ni av elleve bispedømmer være to valgurner; én fra Den norske kirke og én fra Åpen Folkekirke. På listen til Åpen Folkekirke vil alle representantene være liberale og for likekjønnet vielse i kirken.

Radikalt å være konservativ                                                                                                Jeg er personlig kristen og er imot at likekjønnet vielse skal tillates i kirken. Men jeg mener vi som kristne er altfor dårlige til å forklare hvorfor. Vi lever i et samfunn hvor det er radikalt å være konservativ. Vi må tørre å si hva vi mener, men begrunne. Og vi må uansett – utelukkende og betingelsesløst – elske og respektere alle våre medmennesker.

Jeg klarer ikke la være å gjøre et forsøk på – med respekt – å forklare hvorfor jeg mener at vielse av homofile ikke burde være tillatt i kirken.

Bibelen omtaler homofili

Bibelen er klar på at mennesket er ment til å leve sammen som mann og kvinne. Påstanden om at Bibelen ikke omtaler homofili i det hele tatt er helt feil. Det står bl.a.: «Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate til far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.» (Mark 10,6-8). Ekteskapet er Guds oppfinnelse og dermed er det Guds regler som gjelder. Vi kan ikke endre spillereglene for Guds oppfinnelse. Det er ikke vår rett.

Gud vil vårt beste                                                                                                                Som kristen har jeg valgt å sette Bibelen som min lov. Hadde jeg hatt en homofil livsstil, hadde jeg syndet, fordi jeg hadde brutt reglene jeg har sagt at jeg vil følge. Jeg tror at Gud har gitt oss de reglene vi har fått i kjærlighet. Jeg tror Gud ser et større bilde av virkeligheten enn det vi gjør. Han vet best hva som er genuint best for oss alle. Og Gud graderer ikke synd. Galt er galt.

Håper på gjensidig respekt                                                                                                Men om du ikke er kristen, har du heller ikke valgt å leve etter Bibelen. Da kan ikke vi kristne kreve at du skal leve etter Bibelen. Vi har forskjellige utgangspunkt for våre synspunkt. Jeg håper vi kan ha en gjensidig respekt når det gjelder dette.

Kirken er et kristent sted – Guds hus. Det som foregår her skal ære Gud, enten gjennom f.eks. lovsang og forkynnelse av hans ord, eller bryllup – hvor Guds institusjon innstiftes. Kirken er så mye mer enn en flott bygning. Det er Guds hus. Da blir det feil å tillate vielse av homofile i kirken – som så tydelig strider mot Bibelen, Guds ord.

Guds oppfinnelse

Jeg håper at dette er mulig å forstå, om ikke å like. Kirken er Guds hus, Bibelen er Guds ord og ekteskapet er Guds oppfinnelse. Om homofile par vil gifte seg utenfor kirken, kan jeg ikke si imot. Jeg respekterer homofile og ikke-kristne 100 prosent.

Men jeg håper at dere er villig til å respektere kirken og dens plikt til å følge Bibelen på samme måte.

 

VI MÅ TA JESUS PÅ ALVOR: «DU SKAL ELSKE DIN NESTE SOM DEG SELV»

Maria Saxegaard (20), leder av Programutvalget i Norges KFUK-KFUM

Aftenposten, Si-D, 13. august 2015

Jeg er en av dem som er mer spent på årets kirkevalg enn årets kommunevalg. Hvorfor? Fordi jeg håper på et flertall til Åpen Folkekirke med ja til vielse av likekjønnede som følge. Maria Jacobsen skriver om sitt syn på kirkelig vielse av likekjønnede. I tillegg til å ha samme fornavn, er vi begge kristne og like gamle. Det er godt å høre unge stemmer fra begge sider av denne debatten. Her er min:

Mange regler som ikke følges

Jacobsen argumenterer mot likekjønnet vielse ved å henvise til Mark 10,6-8, og legger til følgende argument: «Ekteskapet er Guds oppfinnelse og dermed er det Guds regler som gjelder. Vi kan ikke endre spillereglene for Guds oppfinnelse. Det er ikke vår rett.»

Helt uenig! For det første, det finnes mange regler om ekteskapet i Bibelen som ikke vi i Norge, og heller ikke Jacobsen, følger. Det gamle testamente skildrer mange typer ekteskap, blant dem både monogami og polygami. I tillegg snakker Det gamle testamente om ekteskap primært som en metode for familierelasjoner heller enn et forhold mellom to personer, og ekteskapet setter kvinnen passivt på sidelinjen og omtaler henne som mannens eiendom.

Finnes ingen fasitsvar

Vi ser altså tydelig at ekteskapet som institusjon har utviklet seg fra gammeltestamentlig tid til i dag. Flytter vi oss til det Det nye testamentet, vil vi finne lite snakk om ekteskapet som ordning. Jesus snakket mer om skilsmisse enn om ekteskapet (Matt 9,3-9), og Paulus mente egentlig at man burde leve i sølibat i påvente av Jesu gjenkomst (1 Kor 7,8-9.26-35). Med så lite definerende budskap om hva et ekteskap skal være, og for hvem, er det ikke rart at vi ikke finner et fasitsvar på våre spørsmål rundt vielse av homofile.

Størst er kjærligheten

Allikevel mener jeg vi har argumenter for likekjønnet vielse som trumfer dem imot. I både 1 Kor 13 og Fil 2,1-5 omtaler Paulus kjærligheten som den fremste av alle nådegaver. 1 Kor 13,13b: «Men størst blant dem er kjærligheten» regnes for mange som selve kjernen i kristendommen.

Budet om nestekjærlighet som både Jesus og Paulus fremmer, danner en ramme for hvordan mange leser Bibelen. Også mennesker av samme kjønn kan elske hverandre og ønske å leve samme i tillit og troskap. Kjærlighet er kjærlighet, for homofile i likhet med heterofile. Kjærlighet er mer enn sex og reproduksjon, og mange vil mene at å frata homofile vigsel vil være å begrense deres mulighet til kjærlighet for hverandre. Guds kjærlighet er uten ende og sammenligning, og er for mange argument nok for å godta vielse for likekjønnede.

Tilpasset vår tids behov

Poenget med ekteskapet som institusjon i bibelsk tid, var først og fremst reproduksjon, eldreomsorg og sikring av slektenes gang. «Vær fruktbare og bli mange» er Guds klare oppfordring til mennesket i skapelsen (1 Mos 28).

Hvis dette er Guds spilleregler til ekteskapet, hva skal vi da mene om par som ikke ønsker barn eller ikke kan få barn? Eller par som gifter seg godt voksne og allerede har barn fra tidligere forhold og tenker at det bør holde?

Plutselig er det mange som ikke følger spillereglene Jacobsen snakker om, uten at vi blir sinte av den grunn. Ekteskapet er allerede tilpasset vår tids behov.

Ta Jesus på alvor

Bibelen leses aldri i et historisk tomrom, Kirken opererer ikke i et vakuum. Det samme må gjelde utviklingen av ekteskapet.

Det er på tide vi tar Jesus på alvor og setter det viktigste budet over alle andre regler: Du skal elske din neste som deg selv!

Godt kirkevalg!

Nettressurser

Cappelen Damm