Tekstoppgave: Wollstonecraft om kvinners rettigheter

Teksten nedenfor er hentet fra den britiske filosofen Mary Wollstonecrafts (1759-1797) verk Et forsvar for kvinnens rettigheter utgitt første gang i 1792. Verket er et tidlig eksempel på en europeisk rettighetstenkning som omfatter både kvinner og menn. (Les om kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer på s. 278-280 i I samme verden.) Wollstonecraft brukte både ironi, spissformulering og humor som virkemidler i sine tekster. Utdraget er hentet fra verkets siste del.

Det råder full enighet blant moralfilosofene om at en høyverdig moral bare kan fostres av frihet. Men det de uttaler om menn, gjelder for meg hele menneskeheten, og jeg vil få presisere at moral alltid må bunne i faste prinsipper som er ens for alle. Den som adlyder andre autoriteter enn fornuften, kan verken kalles rasjonell eller moralsk. […]

Det er mannstyranniet som avstedkommer det meste av kvinners dårskap, derom finnes det ingen tvil. All den list og beregning jeg villig innrømmer at kvinner i dag er preget av, skyldes – som jeg gjentatte ganger har prøvd å vise – undertrykkelse. […]

Når jeg understreker at kvinner som menn må kjempe for å oppnå fulle rettigheter, mener jeg ikke å legge skjul på kvinnenes feil og mangler. Derimot vil jeg vise hvordan dette er en naturlig følge av den oppdragelse og utdannelse kvinner får, og deres stilling i samfunnet. Hvis jeg får rett, er det rimelig å tro at kvinnene vil forandre seg, kvitte seg med laster og dårskap når de blir fri, i fysisk, moralsk og borgerlig forstand.

La kvinnen få de samme rettigheter, så vil hun tilegne seg mannens dyder. For med frihet vil hun måtte vokse og utvikle sine muligheter, ellers vil hun rettferdiggjøre autoriteten som lenket den svake skapning til sin plikt. I så fall er det vel best å åpne ny handel med Russland for å skaffe en rikelig forsyning pisker: gaven en far alltid bør gi sin svigersønn på bryllupsdagen, så husets herre kan holde kustus på familien – så han, eneherskeren, kan svinge dette septer uten å krenke rettferdighet, ettersom han er husets eneste menneske med fornuft: - Den guddommelige, ubestridelige, jordiske suverenitet som universets Herre har skjenket mannen. Da har ikke kvinnen noen naturlige rettigheter å gjøre krav på. Dermed forsvinner også hennes plikter, for rettigheter og plikter er to sider av samme sak.

Ordforklaring: Avstedkomme – føre til

Mary Wollstonecraft, Et forsvar for kvinnens rettigheter, Pax Forlag, Oslo 2003, s. 239-242.

 

Oppgaver:

1.)    Wollstonecraft innleder med å slå fast at en høyverdig moral bare kan fostres av frihet. Forsk å formulere dette synet på moral (og etikk!) med egne ord. Er du enig med Wollstonecraft?

2.)    I tekstutdraget knyttes kvinners dårlige egenskaper til undertrykkelse, mangel på oppdragelse og utdannelse. Diskuter denne årsaksforklaringen.

3.)    Wollstonecraft hevder at rettigheter og plikter er to sider av samme sak. Hva tror du hun mener med dette? Er du enig?

Cappelen Damm