Filmoppgave: Mitt hjerte alltid vanker

En viktig tekstsjanger i kristendommen er salmen. En salme er en bønn som blir sunget. Salmene har ofte et fast rim- og rytmemønster og en fortellende karakter. De beste salmedikterne har en stor bildeskapende evne som de bruker til å få fram salmens religiøse budskap.

Salmene er en del av kristendommens jødiske arv. Den første salmesamlingen finner vi i den jødiske bibelen, 150 religiøse dikt samlet i Salmenes bok, tradisjonen knytter dem til kong David. Disse tekstene lovpriser ofte Guds skapergjerninger, men gir også rom for klage og sorg. I en del salmer beskrives et vendepunkt der en vanskelig situasjon plutselig blir snudd og salmens «jeg» eller «vi» bryter ut i lovsang. I en god salme er slike religiøse fortellinger framstilt på en måte som gjør at forskjellige mennesker kan tolke sine egne liv inn i dem. Dette er kollektiv diktning som også framføres i et fellesskap, ikke minst i gudstjenesten. I jødedommen lever tradisjonen videre den dag i dag.

Salmenes bok er også en del av den kristne bibelen (første del, Det gamle testamentet, se s. 58-59 i læreboka) og har blitt en viktig del av det religiøse livet, ikke minst i klostrene. I tillegg har nye kristne salmer kommet til. Under reformasjonen på 1500-tallet ble salmesjangeren fornyet. En rekke salmer ble skrevet på folkespråkene, ofte tonesatt med populære folkemelodier.

I Norge er salmene en del av kulturarven.En av de mest kjente julesalmene er «Mitt hjerte alltid vanker» (skrevet av den danske biskopen Hans Adolph Brorson, Norsk salmebok 2013, nr. 38). Teksten er gjengitt i mange norskverk – og nedenunder. Se også lenke til Ingebjørg Bratlands framføring i NRKs Beat for Beat.

Les om bønner og salmer på s. 63 i læreboka. (Se ellers Bono sine tanker om Salmenes bok i tekstoppgaven Bibelen i kulturen, her på nettstedet.)

 

Forslag til oppgaver:

1) Dette er en julesalme. Hva er det kristendommen feirer i jula?

2) Hør Ingebjørg Bratlands versjon av «Mitt hjerte alltid vanker». Forsøk å beskrive hva melodien og framføringen gjør med teksten. Hva slags stemning settes tilhøreren (eller salmesangeren i)?

3) Bratland synger første og siste strofe. Her er hjertet en viktig metafor knyttet til Jesus. Diskuter hva slags betydning metaforen har. (Trekk her også inn bruken av «jeg»). Hva er det julefeiringen handler om, ifølge denne salmen?

4) Det er mulig å dele salmen i tre deler, 1.-2. strofe, 3.-6. strofe og 7.-8. strofe.

a) Foreslå overskrifter til hver del.

b) Andre del kan forstås som en begrunnelse av tredje del. Forklar!

5) Salmen dukker opp i Beat for Beat. Hva forteller dette om religion og livssyn i vår tid? Diskuter.

6) På hvilke måter uttrykker teksten det sentrale i kristendommen?

 

MITT HJERTE ALLTID VANKER

Hans Adolph Brorson (1694-1764), første gang trykt i Nogle Jule-Psalmer, 1732.

Ordforklaring: hvi – hvorfor

1.

Mitt hjerte alltid vanker

I Jesu føderum,

Der samles mine tanker

Som i sin hovedsum,

Der er min lengsel hjemme,

Der har min tro sin skatt,

Jeg kan dig aldri glemme,

Velsignet Julenatt!

 

2.

Den mørke Stall skal være

Mitt hjertes frydeslott,

Der kan jeg daglig lære,

Å glemme verdens spott.

Der kan med takk jeg finne,

Hvori min ros består,

Når Jesu krybbes minne

Mig rett til hjertet går.

 

3.

Men under uten like,

Hvor kan jeg vel forstå,

At Gud av himmerike

I stallen ligge må!

At himlens fryd og ære,

Det levende Guds ord,

Skal så foraktet være

Paa denne arme Jord!

 

4.

Hvi skulle herresale                          

Ei smykket for dig stå?

Du hadde å befale

Alt hvad du pekte på.

Hvi lot du dig ei svøpe

I lyset som et bånd,

Og jordens konger løpe

å kysse på din hånd?

 

           5.

Hvi lot du ei utspenne           

En Himmel til ditt telt,

Og stjernefakler brenne,

O store himmelhelt?

Hvi lot du frem ei trede

En mektig englevakt,

Som dig i dyre klæde

Saa prektig burde lagt?

 

6.

En spurv har dog sitt rede

Og sikre hvilebo,

En svale må ei bede

Om nattely og ro,

En løve vet sin hule

hvor den kan hvile få,

- Skal da min Gud sig skjule

I andres stall og strå?

 

7.

Akk kom, jeg opp vil lukke

Mitt hjerte og mitt sinn

og full av lengsel sukke:

Kom Jesus, dog herinn!

Det er ei fremmed bolig,

Du har den selv jo kjøpt,

Så skal du blive trolig

Her i mitt hjerte svøpt.

 

8.

Jeg gjerne palmegrene

Vil om din krybbe strø,

For dig, for dig alene

Jeg leve vil og dø.

Kom la min sjel dog finne

Sin rette gledes stund,

At du er født her inne

I hjertets dype grunn!

 

Nettressurser

Cappelen Damm