Tekstoppgave: Eksempel på samarbeid - fellesuttalelse om konvertering

I 2007 offentliggjorde Islamsk Råd Norge og Den norske kirke en fellesuttalelse som forsvarte retten til trosfrihet og konvertering fra en religion til en annen. (Gjengitt under oppgavene.) Uttalelsen er et eksempel på samarbeid mellom religioner (se s. 329-330 i I samme verden). Samtidig er det også en synliggjøring av en filosofisk utfordring i et pluralistisk samfunn med religionsfrihet, nemlig at hvilken religiøs eller livssynsmessig tradisjon en vil tilhøre er opp til en selv (se s. 339 i læreboka).

Les s. 329-330 og s. 330 i læreboka og gjør oppgavene under.

 

Forslag til oppgaver:

 

1.)    Les uttalelsen (se under oppgavene). Dette er et eksempel på samarbeid mellom to religioner.  Ut fra hva som sies her, hva er de viktigste grunnene til at Islamsk Råd Norge og Den norske kirke kommer med en slik fellesuttalelse?

2.)    Hva sier uttalelsen konkret om religionsfrihet?

3.)    I uttalelsen tas gjensidighetsprinsippet (se s. 16 i I samme verden) i bruk som et argument. Hva brukes det til?

4.)    Denne uttalelsen har ikke fått spesielt mye oppmerksomhet i norsk offentlighet, selv om den sier noe annet om konvertering enn for eksempel de tradisjonelle hududstraffene i islam (se egen nettoppgave under «Islam»). Hvordan kan det forklares?

5.)    ENTEN:

Tenk deg at en i familien skifter religion eller livssyn (du kan gjerne forestille deg en bestemt religion eller et bestemt livssyn vedkommende konverterer til). Hva ville ha vært mest utfordrende for deg? Hvilke spørsmål ville du ha fått? Hva tror du dette ville ha gjort med forholdet mellom dere?

ELLER:

ROLLESPILL: Klassen deles inn i grupper, fire elever i hver gruppe. Halvparten av gruppene består av muslimske familier og halvparten av gruppene av kristne familier. Disse familiene har en religiøs identitet med litt vekslende religiøs aktivitet. De kristne går til gudstjeneste på julaften, døper sine barn og noen i familien går til gudstjeneste flere ganger ellers i året. Muslimene feirer id-festene, også ved å oppsøke moskeene, mennene drar noen ganger til fredagsbønnen og familien faster litt i Ramadan. I begge familiene ber foreldrene kveldsbønn med barna før de sovner.

 

Læreren gir en av elevene i oppgave å komme hjem til familien og fortelle at vedkommende har konvertert til den andre religionen. Han eller hun er trygg på sitt valg, har signalisert en interesse for denne religionen tidligere i familien, men er likevel spent på hvordan familien vil reagere. De andre tre tildeles rollen som henholdsvis mor, far og søster eller bror. Spill ut møtet der de øvrige i familien har i oppgave å møte vedkommende med interesse, spørsmål, kanskje også bekymring.

Avslutt med en samtale i klassen der dere oppsummerer hvilke spørsmål som kom opp i rollespillet og hva som kan gjøre dette til en utfordring for en familie.

 

Konvertering tas også opp i filmoppgaven Å skifte religion – om Cat og Yusuf».

 

Felleserklæring om trosfrihet og konvertering

fra Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

 

 

Introduksjon:

Siden 1993 har det pågått et aktivt dialogarbeid mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke gjennom en egen kontaktgruppe mellom disse. De grunnleggende verdiene i dette kontinuerlige arbeidet er gjensidig respekt og tillit. Målet er å forebygge konflikter og skape et rom for forståelse mellom muslimer og kristne, også i forhold til storsamfunnet. Det har vært en særlig oppgave å samarbeide for å utfordre fordommer og stereotypier av hverandre, samt å motvirke islamfobi og diskriminering av den muslimske minoriteten i Norge.

 

I dialogarbeidet vektlegges religionsfriheten. Religionsfrihet er en verdi som må gjenspeiles i holdninger til mennesker av en annen tro enn ens egen. Retten til å skifte religiøs tro er en del av religionsfriheten. I Norge i dag er det ikke mange mennesker som konverterer fra kristendom til islam eller motsatt. Likevel ønsker vi å komme med en felleserklæring om dette spørsmålet. Ingen skal være i tvil om at religionsfriheten med retten til å konvertere fullt ut er anerkjent som prinsipp, gjenspeilet i holdninger og akseptert i praksis både av Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

 

 

 

FELLESERKLÆRING

 

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke understreker i fellesskap at alle fritt skal kunne velge sin tro. Vi tar avstand fra og ønsker å motvirke vold, diskriminering og trakassering som følge av at mennesker ønsker å konvertere eller har konvertert fra en religion til en annen, enten det skjer i Norge eller i utlandet.

 

Vi tolker våre ulike religiøse tradisjoner slik at enhver må få velge sin egen tro og religiøse tilhørighet på fritt grunnlag, samt få utøve sin tro – både privat og offentlig.

Når vi misjonerer og informerer om vår egen tro, må dette skje innenfor etisk akseptable rammer, det vil si uten noen form for maktbruk eller manipulasjon. Skal trosfriheten ivaretas, er det viktig at all konvertering skjer på fritt grunnlag.

Som religiøse fellesskap opplever vi, hver på vår side, at det er gledelig når noen ønsker å dele vår tro og bli del av vårt trosfellesskap. Derfor vil vi også, hver på vår side, respektere en persons rett til å konvertere til en annen religion enn vår egen.

 

Oslo, 22. august 2007

Shoaib M. Sultan, Olav Fykse Tveit,

Generalsekretær, Islamsk Råd Norge, generalsekretær, Mellomkirkelig råd, Den norske kirke

 

 

Kilde: «Muslimer og kristne anerkjenner retten til å skifte religion», 22. august 2007, http://www.gammel.kirken.no/?event=dolink&famID=17453 , lastet ned 20.11.14.

Cappelen Damm