Filmoppgave: Å bry seg

I denne TV2-reportasjen møter vi Lisa som i en bestemt situasjon handlet annerledes enn de andre passasjerene i bussen hun satt i.

Les om grunnlagsetikk på s. 289-299 i I samme verden.

Se reportasjen (lenke under, varighet: 02:40 minutter) og løs oppgavene.

(Se ellers tekstoppgaven "Å blande seg" her på nettstedet.)

Forslag til oppgaver

1.)    Hva er det Lisa gjør i denne situasjonen som skiller henne ut?

2.)    TV2-reporteren opplever på gågata i Bergen at en som får et illebefinnende møter liten interesse fra forbipasserende. Det kan se ut til at det skal nokså mye til for at noen bryr seg for andres ve og vel i det offentlige rom. Hva tror du dette skyldes? Kan det handle om noe annet enn mangel på interesse? Hvordan ville du ha handlet i de to situasjonene som er vist i reportasjen?

3.)    Et etisk dilemma er en situasjon der ulike verdier står mot hverandre og vi har vanskelig for å avgjøre hva som er rett å gjøre. Men situasjonene i 1) og 2) er ikke etiske dilemmaer. Alle vet at det riktige er å bry seg og vise interesse. Diskuter denne påstanden.

4.)    a) Les om de de tre etiske modellene på s. 292-296 i læreboka. Hvordan kan du ut fra hver av dem argumentere for at det er riktig å handle som Lisa gjorde? b) I religioner og livssyn står nestekjærlighetsbudet sterkt. Kom med konkrete eksempler fra kristendom, islam, livssynshumanismen og den tredje religionen du har arbeidet (eller: tror du skal arbeide) med.

Nettressurser

Cappelen Damm