Tekstoppgave: Kosmetisk kirurgi

Markedsføring av kosmetisk kirurgi – bør den reguleres?

Stramme lår, spretten bak og store pupper er ikke lykken i livet, selv om man av og til kan bli forledet til å tro det i vårt kroppsfokuserte samfunn. Det er hevet over enhver tvil at det er et enormt press rettet mot alle for at vi skal strebe etter et oppkonstruert ideal som de færreste er født som. Barn og unge som i utgangspunktet er i en sårbar fase, og der kroppen er i store forandringer, vil være ekstra utsatt for et slikt press.

Dette uttalte stortingsrepresentanten Beate Heieren Hundhammer fra Høyre under Sosialkomiteens behandling av et forslag om forbud mot markedsføring av kosmetisk kirurgi 1. april 2003.

Forskriften gjengitt under trådte i kraft i juli 2005. Da hadde det i lengre tid vært ført en offentlig debatt om markedsføring av kosmetiske inngrep. På Stortinget var det flertall for en egen forskrift. En del representanter ønsket å gå lenger enn dette, og totalforby markedsføring av kosmetiske inngrep.

Forslag til oppgaver:

Som en forberedelse til oppgave d) under, kan du lese om etisk argumentasjon på s. 292-296 i I samme verden. Her presenteres ulike etiske modeller som kan være aktuelle å trekke inn.

a) Les utdraget fra forskriften nedenfor. Hva er kosmetisk kirurgi? Hvordan argumenteres det for at det må stilles spesielle krav til markedsføring av denne virksomheten (les merknadene til bestemmelsene spesielt)? Luft holdningene i klassen til kosmetisk kirurgi og samtal om holdningene med hverandre.

b) Drøft ulike sider ved denne måten å regulere en virksomhet på i samfunnet vårt. Hva taler for å utarbeide en slik forskrift, hva taler mot? Trekk også inn muligheten for et totalforbud mot markedsføring av plastisk kirurgi. Vurder betydningen av å ta spesielle hensyn til barn og unge. (Denne oppgaven kan dere også løse som en klassediskusjon med flere innledere.)

c) Plastiske kirurger uttaler ofte at kosmetisk kirurgi er en privatsak og innebærer valg som den enkelte må få ta uten at andre moraliserer over deres valg. Hva taler for en slik vurdering? Hvilke innvendinger er det mulig å reise mot den?

d) Hva har denne diskusjonen med etikk å gjøre? (Etikk handler om å begrunne hvorfor noe er galt og annet er rett, og overordnet sett om å verne om og fremme det gode liv.)

 

Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (utdrag)

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 13 tredje ledd

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av kosmetiske inngrep skjer på en forsvarlig, nøktern og saklig måte (…)

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium.

§ 3. Definisjon

Med kosmetiske inngrep menes plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud hvor kosmetiske hensyn er en avgjørende indikasjon for inngrepet.

§ 4. Krav til markedsføringen

Markedsføring av kosmetiske inngrep skal ikke utformes på en måte som er egnet til å virke støtende eller krenkende eller som spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner. (…)

§ 5. Forbud mot bruk av pre- og postoperative bilder

Markedsføring av kosmetiske inngrep skal ikke inneholde pre- og postoperative bilder. (…)

§ 8. Vurdering av markedsføringen

Markedsføringen skal blant annet vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk markedsføringen skaper hos den jevne forbruker. (…)

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (…)

Til § 4. Krav til markedsføringen:

I første ledd utdypes kravene til markedsføring som fremgår av § 1, om at formålet med forskriften er å bidra til at markedsføringen av kosmetiske inngrep skjer på en forsvarlig, nøktern og saklig måte. At markedsføringen ikke må være egnet til å virke støtende, krenkende eller spille på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner er eksempler som faller inn under å ikke være forsvarlig, nøktern og saklig markedsføring. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at markedsføringen skal spille på og dra nytte av eventuelle holdninger i samfunnet som går i retning av at man skal se ut på en bestemt måte, og bidra til å forsterke oppfatninger om at noe som i utgangspunktet er en normal kroppsvariasjon, kan og bør endres på. Uttrykket ”normale kroppsvariasjoner” henspeiler også til kroppsvariasjoner knyttet til blant annet alder, etnisk opprinnelse og kjønn.

Eksempler på markedsføring som etter dette leddet vil kunne være forbudt er bruk av verdiladede ord og uttrykk som ”ridebukselår”, ”kalkunhals” og ”ørnenese”. Andre eksempler er bruk av sitater som: ”tunge øyelokk og/eller poser under øynene vil lett kunne ødelegge inntrykket av et ellers friskt og opplagt ansikt”, ”med ører som fanger folks oppmerksomhet kan en ørekorreksjon være løsningen”, ”minnene forsvinner ikke selv om sporene gjør det” om fjerning av rynker og ”alle kvinner er ikke likt utrustet” om kvinners bryster.

Også bruk av illustrasjoner eller bilder som er egnet til å virke støtende eller krenkende eller som bevisst spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsvariasjoner, kan være i strid med denne bestemmelsen. En illustrasjon av en kropp der det for eksempel er satt inn stiplede linjer for å vise hvordan kroppen vil se ut etter at det er foretatt kosmetisk kirurgi, vil kunne være i strid med bestemmelsen. (…)

I andre ledd fremgår det at markedsføring av kosmetiske inngrep ikke må nedtone risikoen ved å gjennomføre det kosmetiske inngrepet. Også dette leddet presiserer innholdet i begrepene ”forsvarlig, nøktern og saklig” i helsepersonelloven § 13. Bruk av for eksempel følgende uttalelser i markedsføringen vil kunne være i strid med bestemmelsen: ”det er helt vanlig å utføre inngrep som dette”, ”mange har fått utført dette”, ”øyelokkoperasjon er trolig det vanligste plastikkirurgiske inngrep verden over”, ”har du lyst har du lov!” og ”etter to til tre timer kan du reise fra klinikken med en slankere kropp”. Også det å omtale et kosmetisk inngrep som å ”fikse på noe” vil kunne rammes av bestemmelsen. Det samme gjelder det å anbefale forbrukere/pasienter å kombinere flere inngrep samtidig. Omtale av anestesi som ”lett søvn” eller lignende vil også kunne rammes av bestemmelsen. (…)

Til § 5. Forbud mot bruk av pre- og postoperative bilder

Med pre- og postoperative bilder menes bilder av personer som viser deres utseende før- og etter et kosmetiske inngrep, og på den måten viser resultatet av et kosmetisk inngrep. Forbudet innebærer at det for eksempel ikke kan brukes bilder som viser en person før og etter en fettsuging eller brystimplantatoperasjon. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at det benyttes slike bilder under konsultasjon mellom helsepersonellet og potensiell kunde/pasienten. I denne sammenhengen kan bilder som viser forventet operasjonsresultat være hensiktsmessig informasjon i henhold til helsepersonelloven § 10.

Til § 6. Forbud mot tilbud om kreditt og forbrukslån

Markedsføring av kosmetiske inngrep som også inneholder tilbud og kreditt og andre forbrukslån, kan ha et klart aggressivt preg, som igjen kan tenkes å føre til impulsive beslutninger om å gjennomføre kosmetiske inngrep. Bestemmelsen innebærer derfor at markedsføring av finansieringsordninger i forbindelse med kosmetiske inngrep er forbudt.

Til § 7. Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder

Forskriften gjelder i utgangspunktet annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium, jf. § 2. Enkelte kanaler egner seg imidlertid ikke for markedsføring av kosmetiske inngrep ut fra tanken om en forsvarlig og nøktern fremstilling, som for eksempel markedsføring via SMS og e-post. Etter modell av markedsføringsloven § 2 b. fastsetter derfor bestemmelsen begrensinger i bruken av visse kommunikasjonsmetoder.

Til § 8. Vurdering av markedsføringen

(…) Flere faktorer vil kunne være relevante i vurderingen, for eksempel i hvilken kontekst reklamen er framsatt i og hvilket medium som er benyttet, hvilken effekt annonseringen kan ha på den antatte målgruppen og om det er et underliggende budskap i annonsen. Det skal legges en ekstra streng fortolking til grunn dersom markedsføringen kan sies å være spesielt rettet mot unge.

Cappelen Damm