Humanisme og mangfold

Menneskeverd og likeverd, demokrati, frihet og integritet, solidaritet og kritisk tenkning er fem grunnleggende humanistiske verdier. (se s. 226-229 i læreboka). Det er mulig å hevde at disse verdiene baner vei for pluralistiske samfunn i Vesten. På den måten har humanismen vært en samfunnsformende kraft. La oss ta demokratiet som eksempel.

Filosofen Hannah Arendt har pekt på at to mennesker er nok til å skape et meningsmangfold (se s. 262-263 i læreboka).Filosofen Hannah Arendt har pekt på at to mennesker er nok til å skape et meningsmangfold (se s. 262-263 i læreboka).Ifølge Aristoteles gjør venner oss til bedre mennesker. Derfor er også venner en vei til lykke. Fotograf: Richard Kalvar/Magnum Photos/All Over Press.Demokrati forbindes med folkestyre, vanligsvis i form av en representativ parlamentarisme. Flertallet av borgere har makt og styring over samfunnet ved hjelp av sine representanter. Det er ikke en bestemt familie som bestemmer i kraft av arv eller religiøse makthavere i kraft av Gud. Folkestyret forhindrer at en enkeltgruppe skal kunne definere tro og meninger på vegne av alle. På den måten har framveksten av demokratiet i Europa i moderne tid ført til et hittil ukjent meningsmangfold.

Men demokratiet gir også rom for pluralisme på en annen måte. En viktig oppgave for et demokratisk samfunnssystem er å sikre mindretallets rettigheter. Demokratiet skal verne om enkeltmennesket og gi rom for den kritiske tanken. En grunntanke i demokratiet er at de beste løsningene blir til i en brytning mellom ulike synspunkter i full offentlighet. Denne grunntanken nyter ulike religioner og livssyn godt av, også når de er i mindretall.

Demokratiet plasserer makten i folket, gir en ramme som verner om menneskeverd og kritikk og skal sikre minoriteters rettigheter. På slike måter skal demokratiet være en garantist for et pluralistisk samfunn.

OPPGAVER TIL DETTE STOFFET

1.)    Les s. 225-229 i læreboka. Forklar hva som ligger i de ulike humanistiske verdiene som er nevnt her. (Merk ellers at det er mulig å framheve også andre verdier, som toleranse, rettferdighet og dialog som viktige humanistiske verdier).

2.)    Teksten ovenfor peker på sammenhenger mellom demokratiet og et pluralistisk samfunn. Drøft hvordan de øvrige humanistiske verdiene som læreboka framhever, kan bidra til et mangfold av tro og meninger. Kan noen av verdiene også true et mangfold? Diskuter.

Cappelen Damm